31 jan 2024 12:19

De federale Ombudsman vraagt aan de Dienst Vreemdelingenzaken om de wettelijke bevoegdheden te respecteren en geen instructies meer te geven aan de gemeenten om de Belgische nationaliteit van kinderen uit ouders van Palestijnse afkomst in te trekken.

De federale Ombudsman dringt er bij de Dienst Vreemdelingenzaken op aan om onmiddellijk te stoppen met instructies te geven aan de gemeentebesturen over de toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind dat in België is geboren uit ouders van Palestijnse afkomst. Hij bezorgde de Dienst daarover een aanbeveling.  

De federale Ombudsman ziet geen enkele reden waarom de Dienst Vreemdelingenzaken instructies naar gemeenten verstuurt met de vraag om de Belgische nationaliteit van kinderen met Palestijnse ouders in te trekken. “De Dienst Vreemdelingenzaken is immers niet bevoegd om die instructies te geven”, stelt David Baele, federaal Ombudsman. 

De afgelopen maanden verstuurde de Dienst Vreemdelingenzaken brieven naar de gemeentebesturen over de nationaliteit van kinderen die in België zijn geboren uit ouders van Palestijnse afkomst. Daarin beweerde hij zonder voorbehoud, dat deze kinderen de Palestijnse nationaliteit hebben. Hij vroeg dan ook aan de gemeentebesturen om de Belgische nationaliteit van deze kinderen in te trekken. 

De Dienst Vreemdelingenzaken is niet bevoegd om instructies te geven aan de gemeenten om de Belgische nationaliteit van kinderen die geboren zijn uit ouders van Palestijnse afkomst in te trekken. We dringen erop aan dat hij met deze onwettige praktijk stopt.
David Baele, federaal ombudsman

Onwettige praktijk

Naar aanleiding van klachten onderzocht de federale Ombudsman het dossier. Hij kon verschillende brieven van de Dienst Vreemdelingenzaken aan gemeentebesturen inkijken en stelt vast dat de Dienst Vreemdelingenzaken hiermee zijn bevoegdheid overschrijdt. De Dienst Vreemdelingenzaken kan wettelijk geen instructies of adviezen geven aan gemeenten over Belgische nationaliteitskwesties. Het is de ambtenaar van burgerlijke stand die de exclusieve bevoegdheid heeft om de Belgische nationaliteit toe te kennen aan een in België geboren kind. Twijfelt de ambtenaar in een concreet geval of hij de Belgische nationaliteit kan toekennen, dan is de procureur des Konings de enige die bevoegd is om advies te geven. 

Onzekerheid en verwarring

Nationaliteit is een essentieel element van iemands identiteit. Er vloeien grondrechten uit voort. De wetgeving over de toekenning van de nationaliteit geeft de kinderen rechtszekerheid. 

Door gemeenten te vragen de nationaliteit van deze kinderen te wijzigen op basis van een interpretatie die niet is gebaseerd op een solide en uniform juridisch standpunt van de bevoegde autoriteiten, zorgen de brieven van de Dienst Vreemdelingenzaken voor rechtsonzekerheid en verwarring. De praktijk zorgde voor een chaotische situatie in ons land waarbij sommige gemeenten de instructies van de Dienst Vreemdelingenzaken opvolgden, anderen niet, en nog anderen geval per geval bekeken.  

Aanbeveling aan de Dienst Vreemdelingenzaken om deze praktijk te stoppen

Om een einde te maken aan deze onwettige praktijk en de verwarring en rechtsonzekerheid die ze creëert, heeft de federale Ombudsman de Dienst Vreemdelingenzaken een aanbeveling bezorgd. 

In de aanbeveling wijst hij er de Dienst Vreemdelingenzaken op dat hij wettelijk geen instructies of adviezen kan geven aan de gemeentebesturen over de toekenning van de nationaliteit aan kinderen die in België geboren zijn uit ouders van Palestijnse origine.  Hij vraagt daarom aan de Dienst Vreemdelingenzaken de instructies die hij aan gemeenten verstuurde, in te trekken. 

Hij vraagt daarnaast aan de Dienst Vreemdelingenzaken, dat hij, wanneer hij nog informatie zou uitwisselen in deze materie, zich enerzijds terughoudend en voorzichtig opstelt, met respect voor het hoger belang van het kind, en anderzijds doorverwijst naar de bevoegde autoriteiten.