21 feb 2017 16:07

De federale Ombudsman vraagt een arts aan het hoofd van de Medische sectie van de Dienst Vreemdelingenzaken

De federale Ombudsman vraagt een arts aan het hoofd van de Medische sectie van de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat zei hij op 21 februari in de commissie Binnenlandse Zaken in het Parlement, naar aanleiding van zijn onderzoek. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om de kwaliteit van de medische evaluaties voor verblijfsvergunningen om medische redenen verbeteren.

Deontologische code genegeerd

De federale Ombudsman heeft een onderzoek uitgevoerd naar de behandeling van aanvragen voor een verblijfsvergunning om medische redenen.  Dit onderzoek wijst uit dat de arbeidsomstandigheden van de artsen van Dienst Vreemdelingenzaken hen niet altijd toelaten om te handelen volgens de medische deontologie. Door de organisatie van de dienst krijgen artsen een gebrek aan autonomie: geen intervisie tussen artsen, geen mogelijkheid tot contact met de behandelend arts, weigering tot vorming en weigering van aanvragen tot gespecialiseerd medisch advies.
De medische deontologische code is nochtans van toepassing, zo blijkt uit zowel een arrest van het Grondwettelijk Hof, een advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek als uit het onderzoek van de federale Ombudsman.

Arts aan het hoofd van de Medische sectie

Op 21 februari zei federaal Ombudsman Guido Herman in de commissie Binnenlandse Zaken in het Parlement: “Het hoofd van de Medische sectie van de Dienst Vreemdelingenzaken moet waken over de toepassing van de medische deontologie, het structureel overleg, de werkmethodes en procedures, aanwervingen en vormingen. Het zou dan ook logisch zijn als dit een arts is. Dit zou de kwaliteit van de behandeling van de aanvragen verbeteren en de gelijke behandeling garanderen.”

Onzekere termijnen

Het onderzoek van de federale Ombudsman toont ook aan dat de behandelingstermijn van de aanvragen onzeker is. Er bestaat geen intern controlesysteem om een efficiënt toezicht te verzekeren op de behandelingstermijn. Een te lange wachttijd tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek (de zogenaamde “medische filter”) impliceert, naast onduidelijkheid en een beperkte toegang tot zorg voor de zwaar zieke aanvrager, een maatschappelijke kost en een risico voor de volksgezondheid. De federale Ombudsman beveelt daarom aan om een verplichte termijn in te voeren om te beslissen over de ontvankelijkheid van een aanvraag.

 

Samenvatting van het onderzoeksrapport

Onderzoeksrapport met 26 aanbevelingen om de behandeling van de aanvragen voor een verblijfsvergunning om medische redenen te verbeteren

 

De federale Ombudsman is een onafhankelijke instelling die klachten van burgers over de federale overheidsdiensten behandelt. Hij lost problemen op, doet onpartijdige onderzoeken en waakt over de rechten van burgers. Zijn aanbevelingen verbeteren het functioneren van administraties en de wet. De federale Ombudsman onderzoekt ook misbruik en onregelmatigheden bij federale overheidsdiensten en waakt over de integriteit van ambtenaren. Guido Herman en Catherine De Bruecker zijn op dit moment de federale Ombudsman.