25 apr 2016 09:49

De hoedanigheid van ambachtsman officieel erkend

De Kamer heeft donderdag unaniem een wetsontwerp goedgekeurd van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, dat enkele verbeteringen aanbrengt aan de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. Deze wet die de definitie van de ambachtsman operationeel maakt, zal op 1 juni 2016 in werking treden.

Er moesten nog onontbeerlijke besluiten genomen worden voor de goede uitvoering van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. Minister Willy Borsus had in zijn algemene beleidsnota aangegeven dat hij erop zou toezien dat deze verschillende besluiten operationeel zouden worden. De uitvoeringsbesluiten zijn nu opgesteld en zullen op 1 juni ek. samen met de wet in werking treden.

 

De wet van 2014 definieert de ambachtsman als volgt: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.

 

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, verklaarde het volgende: “Met deze wettelijke definitie zullen de ambachtslieden hun kennis eindelijk erkend en beschermd zien. De invoering van een wettelijke definitie van de ambachtsman, is de erkenning van hun talent, de valorisatie en bescherming van hun werk. Hun gouden handen verdienen het te worden erkend en beschermd.”


Nobele definitie

 

Deze definitie is enkel van toepassing op de ondernemingen die minder dan twintig werknemers tellen.
De ambachtsman die voldoet aan de voorwaarden in de wet, kan een aanvraag indienen bij de Commissie “Ambachtslieden” om de hoedanigheid van ambachtsman te verkrijgen.

 

De erkende ambachtsman zal het logo kunnen gebruiken dat in de wettekst is opgenomen.

 

Er zal binnenkort dus een oproep worden gelanceerd om alle personen die een ambachtelijk beroep beoefenen uit te nodigen deze aanvraag in te dienen. Zo zullen zij het logo officieel kunnen gebruiken en zich bij het grote publiek kunnen bekend maken via het register van ambachtslieden dat beschikbaar zal zijn op de website van de FOD Economie, KMO’s, Middenstand en Energie.

 

Doelpubliek

 

Onder de BTW-plichtigen zijn er ongeveer 260.000 ondernemingen met minder dan 20 werknemers (natuurlijke of rechtspersonen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de hoedanigheid van handels-, ambachtelijke of niet-handelsonderneming naar privaat recht) die interesse zouden kunnen hebben voor de hoedanigheid van ambachtsman. Onder deze ondernemingen zijn er ongeveer 1000 als actieve ambachtelijke ondernemingen ingeschreven.