27 aug 2004 02:00

Diplomatieke contactdagen 2004

Diplomatieke contactdagen 2004

Diplomatieke contactdagen 2004

Brussel, 26.08.04 Minister van Buitenlandse Zaken Karel DE GUCHT zal op 30 augustus a.s. om 9.00 uur op het Egmontpaleis de Diplomatieke contactdagen 2004 (zie infra) officiëel openen. Bij deze gelegenheid zal hij de krachtlijnen van het Belgisch buitenlands beleid voor het komende jaar aan de deelnemers voorstellen. Minister van Economische zaken, belast met de Buitenlandse Handel, Marc VERWILGHEN en Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier DONFUT zullen eveneens de posthoofden van de Belgische diplomatieke en consulaire posten tijdens deze sessie toespreken. De pers wordt uitgenodigd deze openingssessie bij te wonen. *** PERSAFSPRAAK : 8.45 uur aan de ingang van het Egmontpaleis, Kleine Zavel 1000 Brussel. Perskaart (Binnenlandse of Buitenlandse zaken) verplicht. ----------------------------------- DIPLOMATIEKE CONTACTDAGEN 2004 Van 27 augustus tot 3 september vinden op de FOD Buitenlandse Zaken de traditionele Diplomatieke contactdagen plaats. Het officiële startsein wordt gegeven door Minister van Buitenlandse Zaken Karel DE GUCHT in een openingszitting tijdens dewelke Minister van Economische Zaken, belast met de Buitenlandse Handel, Marc VERWILGHEN en Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier DONFUT de deelnemers eveneens zal toespreken. Eerste Minister Guy VERHOFSTADT (dinsdag 31 augustus om 11u.30) en verschillende andere ministers zullen ook een toespraak houden gedurende de week. DOELSTELLINGEN De Diplomatieke contactdagen verenigen elk jaar de posthoofden van de Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland (ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers). Zij komen allen samen in Brussel om er de politieke gezaghebbers en de hoge ambtenaren van het Departement te ontmoeten, alsook andere vertegenwoordigers van de regering, van de gewesten en gemeenschappen en van verschillende andere instellingen. Het doel van deze dagen is een balans op te maken van het gevoerde beleid en zich samen te bezinnen over de koers die de diplomatie in de toekomst zal moeten varen, wil zij het hoofd bieden aan de uitdagingen van een constant veranderende wereld. De Diplomatieke contactdagen vinden plaats op een ogenblik dat de ambassadeurs en consuls-generaal die deel uitmaken van de "Diplomatieke beweging", zich opmaken om hun nieuwe functie op te nemen. BEHANDELDE ONDERWERPEN Zoals ieder jaar zullen talrijke thema's worden aangesneden, gaande van de internationale politiek (globalisering, transatlantische betrekkingen, de Europese handelspolitiek, internationale handel, de Islam, enz.) tot interne onderwerpen van de FOD (de financiële autonomie van de posten, hun «websites», de procedures voor het briefen van de ambassadeurs...), zonder voorbij te gaan aan een aantal geografische en thematische ronde tafelgesprekken. SESSIE ONTWIKKELIGSSAMENWERKING EN ZITTING « IMMIGRATIE & INTEGRATIE» Zoals vorig jaar wordt een gemeenschappelijke sessie georganiseerd, onder het Voorzitterschap van Minister Armand DE DECKER, met de Attachés voor ontwikkelingssamenwerking die eveneens zijn samengekomen te Brussel. Tijdens de "Diplodagen" wordt er dit jaar ook een plenaire zitting over Immigratie en Integratie georganiseerd aan dewelke Vice-Premier en Minister van Binnenlandse Zaken Patrick DEWAEL en Minister van Ambtenarenzaken, belast met Gemeenschappelijke Intégratie, Christian DUPONT deelnemen. HET DIPLOMATIEK NETWERK Op dit ogenblik bestaat het Belgische diplomatieke netwerk uit 136 «beroepsposten», waarvan 85 ambassades, 30 consulaten en consulaten-generaal, 12 permanente vertegenwoordigingen, 7 bureaus voor ontwikkelingssamenwerking en 2 diplomatieke antennes. Daarbij komen nog een 262 ereconsulaten. In de «beroepsposten» werken 265 «diplomaten» in de strikte zin van het woord, verder 128 consuls, 31 attachés voor ontwikkelingssamenwerking en 1.368 ter plaatse aangeworven medewerkers. Daar bovenop zijn 1.363 personeelsleden tewerkgesteld in centrale administratie in België.