10 mei 2019 12:38

FAMIFED Brussel : geen risico op onderbreking van kinderbijslag voor kinderen met een beperking

Op 9 mei 2019 heeft het Beheerscomité van FAMIFED Brussel in overleg met de bevoegde ministers Céline Frémault en Pascale Smet, beslist dat de Brusselse kinderbijslagfondsen de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap blijven doorbetalen, ook als een medische beslissing uitblijft als gevolg van een ambtshalve herzieningsprocedure.

De huidige kinderbijslagregelgeving voorziet dat kinderen met een beperking recht hebben op kinderbijslag en toeslagen tot de leeftijd van 21 jaar. De ernst van de aandoening wordt bepaald door een arts van de DG Personen met een Handicap. Na een onderzoek deelt de arts zijn beslissing mee aan het kinderbijslagfonds, waarna het fonds de toeslag op de kinderbijslag kan betalen. Wanneer een arts een medische beslissing neemt voor een bepaalde duur, voert hij voor het verstrijken van die bepaalde duur een nieuwe medische evaluatie voor de toekomst uit, een “ambtshalve herziening”.

 

Bij die ambtshalve herziening gebeurt het soms dat de nieuwe medische beslissing niet op tijd genomen wordt, waardoor het bevoegde kinderbijslagfonds de uitbetaling van de kinderbijslag moet onderbreken.

 

Zo zijn er 460 dossiers aangelegd waar Brusselse gezinnen moeten wachten op een medische beslissing.

Nu FAMIFED samen met de Brusselse regering heeft beslist om de toeslag op de kinderbijslag door te betalen, ook bij het uitblijven van een medische beslissing, kan er niet langer een onderbreking zijn in de uitbetaling van de kinderbijslag. Eens de officiële medische beslissing alsnog valt en die beslissing leidt tot een hoger bedrag, dan betaalt het fonds het verschil bij voor het verleden. Als het bedrag lager is, moet het fonds het verschil niet terugvorderen.

FAMIFED Brussel neemt deze beslissing met het welzijn van al haar gezinnen in het achterhoofd.


Volgens de laatste cijfers van de Directie‐Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid zijn er eind maart 2019, voor heel België, 6.816 dossiers voor ambtshalve herzieningsdossiers bij die DG geregistreerd (460 dossiers voor de GGC). De gemiddelde behandelingstijd is 187,1 dagen en overschrijdt dus ruim de reglementaire termijn van 150 dagen.