18 dec 2018 14:19

FAMIFED laat Vlaanderen, Wallonië en Duitstalige Gemeenschap los!

Het einde van dit jaar markeert een belangrijke fase voor FAMIFED. Het zijn de laatste momenten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag want op 1 januari 2019 nemen 3 van de 4 deelentiteiten het beheer en de betaling van de gezinsbijslag over. Hoe zal dat concreet gebeuren? Op dinsdag 18 december 2018 vindt een ontmoeting plaats met de minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, en de voorzitster van het Beheerscomité, Bea Cantillon voor een stand van zaken over de overgang en de laatste federale statistieken inzake kinderbijslag en de toekomst hiervan.

Als gevolg van de zesde staatsvorming wordt het beheer en de betaling van de kinderbijslag overgedragen aan de vier deelentiteiten. Opdat de expertise kinderbijslag van FAMIFED, en vroeger van de Rijksdienst voor kinderbijslag, niet verloren gaat, worden op 1 januari 2019 de medewerkers van FAMIFED overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Om deze belangrijke stap van de regionalisering niet ongemerkt voorbij te laten gaan, kwam FAMIFED op 18 december 2018 terug op de laatste federale statistieken over kinderbijslag. De voorgelegde cijfers geven de situatie op 31 december 2017 weer. Op die datum betaalt FAMIFED en zijn netwerk van kinderbijslagfondsen de kinderbijslag aan niet minder dan 1.629.435 gezinnen, voor ongeveer 2.819.660 kinderen. Dat is een verhoging van het aantal rechtgevende kinderen van 0,49 % ten opzichte van 31 december 2016. In 2017 besteedde FAMIFED een totaalbedrag van  € 6.493.035.205,14 aan kinderbijslag. En dit zijn slechts enkele cijfers die u terugvindt in de statistische studie van de medewerkers van FAMIFED.

 

Vanaf 2019 zal elke entiteit verantwoordelijk zijn voor de inzameling, verwerking en publicatie van haar eigen statistieken, los van wat er in de andere entiteiten gebeurt. Dat betekent niet dat er niet meer zal worden samengewerkt in de toekomst. Ons land moet namelijk aan de Europese en internationale verplichtingen inzake statistieken voldoen. Bovendien zullen de entiteiten ook in de toekomst gegevens moeten uitwisselen. Coördinatievergaderingen binnen een interregionaal orgaan zullen zeker nog steeds noodzakelijk zijn.
Tijdens de overgangsperiode werkte FAMIFED actief samen met de verschillende deelentiteiten en wisselde het Agentschap continu informatie uit om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle gezinnen te garanderen.

 

Wat betekent dit concreet voor onze gezinnen? In Vlaanderen zullen de ex-medewerkers van FAMIFED aan de slag gaan bij FONS, het nieuwe publieke kinderbijslagfonds. Daar staan ze in voor de uitbetaling van het Groeipakket. In Wallonië zal de hervorming in twee fasen worden uitgevoerd. Het nieuwe publieke fonds FAMIWAL start op 1 januari 2019, maar het nieuwe kinderbijslagsysteem wordt pas vanaf 1 januari 2020 toegepast. Ten slotte zal het ministerie in de Duitstalige Gemeenschap voor de allereerste keer zelf kinderbijslag uitbetalen op 8 februari 2019. In Brussel verandert er niets! FAMIFED beheert tot en met 31 december 2019 de Brusselse dossiers.

 

Contactpersoon:
- Emilie Decamp (FR): 02 237 2641
- Joke Verbeek (NL): 0471 09 80 94