27 feb 2015 13:53

Federaal kmo-plan

De ministerraad keurt het algemene kader van het federale kmo-plan goed.

Het federale kmo-plan werd conform het regeerakkoord opgemaakt en omvat 40 concrete maatregelen rond zes grote pijlers:

Concurrentievermogen, fiscaliteit en strijd tegen sociale dumping
De regering wil het scheppen van banen een centrale plaats geven in haar prioriteiten door een groeibeleid te voeren dat het concurrentievermogen moet versterken en de creatie van extra banen door de ondernemingen verzekert. De ministerraad bevestigt de doelstelling van het Nationaal Hervormingsprogramma om in uitvoering van de EU-2020-Strategie een activiteitsgraad van 73,2% te behalen vóór het einde van deze legislatuur.

Verbetering van het sociaal statuut en bevordering van het ondernemerschap
De regering verbindt zich ertoe innovatie, creativiteit en het nemen van risico’s te bevorderen. De bedoeling van het Plan is onder andere het sociaal statuut van zelfstandigen te verbeteren en een strikte en billijke financiering van dat statuut te verzekeren.

Toegang tot financiering – faillissement – tweede kans
Het kmo-plan heeft onder meer tot doel de wetgeving op de betalingstermijnen te verbeteren, de summiere rechtspleging om betaling te bevelen te hervormen, de alternatieve financiering van kmo’s te bevorderen, faillissementen te voorkomen of het tweedekansondernemerschap te ondersteunen.

Administratieve vereenvoudiging
Het Plan heeft tot doel de administratieve lasten met 30% te verminderen, met name dankzij de uitbreiding van de elektronische facturatie, de versterking van de erkende ondernemingsloketten, de verbetering van de toegankelijkheid van overheidsopdrachten en de vereenvoudiging van de wetgeving op de jaarrekening. 

Internationalisering van de kmo’s
De internationalisering van de kmo’s en de openstelling tot nieuwe markten zijn van kapitaal belang om de economische groei van België te ondersteunen. Kmo’s zullen kunnen worden ondersteund dankzij de rol van de bankensector bij de financiering van nieuwe noden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de onderneming op nieuwe markten. Er zullen andere belangrijke hefbomen en tools worden gebruikt, zoals het Agentschap voor Buitenlandse Handel, de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering, FINEXPO, BIO INVEST en de Crescendo-groep.

Sectorale maatregelen
Het federaal kmo-plan omvat ten slotte een aantal maatregelen om de arbeidsintensieve sectoren (bouw, horeca, transport etc.), de e-commerce, de ambacht, de middenstand en de vrije beroepen te ondersteunen.

Er zullen technische werkgroepen worden bijeengebracht om de voorstellen van het federale plan te ontwikkelen en concretiseren zodat elk voorstel zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd. De minister van KMO’s zal een keer per kwartaal verslag uitbrengen aan de ministerraad met een stand van zaken van elke voorgestelde maatregel.