30 okt 2015 12:37

Follow-up van de taxshift : de Ministerraad keurt de maatregel ‘geen bijdrage op de eerste aanwerving voor onbepaalde duur en verminderingen op de eerste 6 aanwervingen’ goed

De Ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor voor zelfstandigen en KMO’s de werkgeversbijdragen worden afgeschaft voor de eerste aanwervingen en de verminderingen verhogen voor de volgende aanwervingen.

Het voorstel is afkomstig van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, in samenwerking met Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Kris Peeters, vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel. 

 

Het voorstel zal in werking treden op 1 januari 2016.

 

Het gaat in feite om twee maatregelen:

 

1) Geen sociale werkgeversbijdragen op de eerste werknemer die in dienst wordt genomen in de komende 5 jaar


Vanaf 2016 en tot eind 2020 zullen alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven een levenslange vrijstelling genieten van sociale werkgeversbijdragen  op deze eerste werknemer. Deze bepaling heeft tot doel om zoveel mogelijk zelfstandigen te helpen om de “eerste stap” te zetten qua aanwerving.

 

2) Vermindering van de sociale bijdragen voor de 2de tot de 6de aanwerving


Bovendien worden de huidige voordelen die betrekking hadden op de 1ste, 2de, 3de, 4de en  5de aanwerving respectievelijk verschoven naar de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de aanwerving.
De Regering creëert dus nieuwe voordelen voor de eerste werknemers tot de 6de werknemer om de groei en vooral de jobcreatie aan te wakkeren.

 

We moeten opmerken dat de ondernemingen die hun eerste werknemers in 2015 hebben aangeworven niet vergeten worden omdat alle aanwervingen van de 1ste tot de 5de werknemer sinds 1/1/2015, de nieuwe bedragen zullen genieten van de verminderingen van sociale bijdragen die van toepassing zijn vanaf 2016, maar voor het aantal kwartalen van verminderingen waarop zij nog recht hebben in het regime dat van toepassing is in 2015.

 

Het gaat om maatregelen die besloten werden in het kader van de taxshift (430 miljoen € voor de KMO’s en de Zelfstandigen tot 2018) en dievoor Willy Borsus veelbelovend zijn: “De maatregel ‘geen bijdrage op de eerste aanwerving’ zou betrekking kunnen hebben op de 646.093 btw-plichtigen die momenteel alleen werken en die eventueel zouden willen aanwerven. Als bijvoorbeeld 5% van hen een eerste werknemer aanwerft, worden er ongeveer 32.000 jobs gecreëerd. Dat is mogelijk enorm. Daarnaast is de uitbreiding van de verminderingen naar de 6 eerste aanwervingen niet alleen zeer positief voor onze KMO’s, maar ook voor de tewerkstelling in ons land. Wij weten dit uit ervaring. De eerste keer dat de sociale lasten op de eerste aanwervingen werden verlaagd, zijn we erin geslaagd om 3.177 nieuwe jobs te creëren op één jaar tijd. Die operatie heeft de staat 32 miljoen euro opgebracht.”

 

Er zullen garanties worden ingebouwd om sociale engineering en misbruiken te vermijden. Daarom legt de RSZ momenteel de laatste hand aan de instructies aan de werkgevers die de toepassingsvoorwaarden zullen preciseren.

 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block verklaarde het volgende: “Een job geeft je toegang tot de sociale zekerheid. Daarom is het zo belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen aan een job helpen. Deze verlaging van de werkgeversbijdragen is een belangrijke stap naar meer jobs.”

 

« Als minister van werk vind ik deze maatregel zeer doeltreffend. De eerste aanwerving is voor een zelfstandige of KMO vaak het moeilijkst. In het verleden kwamen deze "nieuwe werkgevers" soms in moeilijkheden wanneer zij geconfronteerd werden met de werkelijk verschuldigde sociale bijdragen. Deze maatregel maakt hier een einde aan, nu de 0% rsz-werkgeversbijdrage structureel onbeperkt in de tijd is. Deze maatregel zorgt dus voor een duurzame versterking van de nieuwe werkgevers, en garandeert de creatie van jobs. », voegde Kris Peeters, vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten,  belast met Buitenlandse Handel, eraan toe.