10 mrt 2015 17:39

Geen besparingen op de kinderbijslag !

In tegenstelling tot wat er circuleert in de media vandaag dinsdag  10 maart 2015, zijn er geen besparingen op het budget kinderbijslag in 2015. De cijfers die worden aangehaald in de diverse media zijn achterhaald en verkeerd geïnterpreteerd. FAMIFED, Federaal agentschap voor de Kinderbijslag, benadrukt dat er niets verandert voor de gezinnen in 2015!

De besparing van 250 miljoen euro waarvan sprake is, is een foutieve interpretatie van cijfers vermeld in een document van het beheerscomité van FAMIFED van november 2014. Die 250 miljoen euro verschil is in werkelijkheid de som van het bedrag dat is voorzien voor de werkingskosten van het betaalnetwerk van de kinderbijslag (214 miljoen euro) én de minderuitgave door de niet-indexering (ong. 48 miljoen euro).

Eerste fout: het bedrag van 6,35 miljard euro omvat het voorziene budget voor werkingskosten niet

Het kinderbijslagstelsel kent 2 financieringsenveloppes. Enerzijds de enveloppe voor uitgaven voor de gezinnen, anderzijds een enveloppe voor werkingskosten van het betaalnetwerk.

De nieuwe raming voor 2015 houdt rekening met het feit dat de index niet overschreden zal worden: het nieuwe, algemene budget is 6,3 miljard euro voor uitgaven, dus om kinderbijslag uit te betalen aan de Belgische gezinnen. Daarnaast is er een budget van 214 miljoen euro dat de werkingskosten van het netwerk dekt.
Deze 2 bedragen samen geven een totaal van 6,5 miljard euro, het geraamde  totaalbudget voor 2015 dat volgens een verdeelsleutel gefinancierd  wordt door de deelentiteiten.

Tweede fout: interpretatie van cijfers van een initiële raming

6,6 miljard euro is een bedrag gebaseerd op cijfers van een initiële raming van uitgaven opgemaakt in november 2014. Dat bedrag  houdt rekening met een overschrijding van de index in heel België, in april 2015. Ook omvat het de enveloppe voor werkingskosten  (zoals hierboven uitgelegd).

Een nieuwe raming, in februari 2015, geeft aan dat de index niet overschreden zal worden. Op basis van dat gegeven en op basis van de ramingen voor de begrotingscontrole 2015, wordt het budget definitief berekend.

 

Contact

• Pascale MEGAL (FR)  0474/85 32 92
• Mathilde BEIRNAERT (FR) 0494/12 71 75
• Joke VERBEEK (NL)  0471/09 80 94