20 nov 2006 11:44

Kinderbijslag betaald voor kinderen opgevoed buiten België

Wie in België werkt, heeft recht op kinderbijslag voor zijn kinderen die hier worden opgevoed. Voor kinderen die buiten België worden opgevoed, is normaal geen kinderbijslag voorzien in de werknemersregeling. Drie rechtsbronnen maken het echter mogelijk recht op kinderbijslag te openen voor deze kinderen: de Europese verordeningen, de bilaterale overeenkomsten en de algemene en individuele ministeriële afwijkingen. In de loop van 2005 werd bijna 42,5 miljoen euro aan kinderbijslag uitbetaald aan kinderen die buiten België opgevoed worden. Dit is slechts 1,21 % van de totale uitgaven van het werknemersstelsel. In dit verband stellen we een lichte stijging vast tegenover vorig jaar, zowel van de uitgekeerde bedragen als van het aantal kinderen dat bijslag ontvangt. Ruim 97 % van de bedragen voor kinderen opgevoed buiten België, wordt binnen de Europese Economische Ruimte betaald op basis van de Europese verordeningen. Opvallend is dat Frankrijk instaat voor meer dan 70 % van de rechtgevende kinderen. De uitgaven in het kader van bilaterale verdragen met niet-EU-landen zijn daarentegen miniem. Minder dan 0,03 % van de uitgaven binnen het werknemersstelsel gaat naar landen buiten Europa, zoals Marokko en Turkije. Bovenstaande tendensen werden vastgesteld in een recente studie die door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers werd uitgevoerd in verband met de buiten België opgevoede kinderen. Deze studie is gebaseerd op de telling van 2006, betreffende de statistieken zoals vastgesteld op 31 december 2005. De studie beschrijft de evoluties op korte en lange termijn binnen de kinderbijslagregeling voor de kinderen die buiten België opgevoed worden. In de studie komen zowel het aantal rechtgevende kinderen en rechthebbenden aan bod als de omvang van de kinderbijslag voor kinderen die buiten België verblijven. Uit de studie blijkt tevens dat circa 93 % van de rechtgevende kinderen in Frankrijk, Nederland of Marokko verblijven. Aangestipt wordt dat de uitgekeerde bedragen naar landen waarmee België een bilaterale overeenkomst afgesloten heeft, lager zijn. Ook voor Marokko is dit dus het geval. Daarnaast tonen de resultaten van de studie aan dat het aantal Franse en Nederlandse rechthebbenden in 2005 verder toegenomen is, terwijl het aantal Marokkaanse effectieven blijft dalen. Een belangrijke evolutie binnen deze context is de toename van het aantal Franse grensarbeiders. Het toenemende belang van de kinderbijslag uitbetaald in het kader van de Europese verordeningen kan immers in grote mate verklaard worden door de aanhoudende toename van de Franse grensarbeiders. Het openstellen van de grenzen geeft deze arbeiders een soepele toegang tot de Belgische arbeidsmarkt. Naast deze toegenomen arbeidsmobiliteit speelt ook het feit dat zij een beroep kunnen doen op gunstige financiële en fiscale condities - waardoor zij in België vaak meer verdienen dan in Frankrijk - hier wellicht een rol. De volledige studie kunt u nalezen in de rubriek Publicaties – Statistieken op www.kindergeld.be. Voor bijkomende informatie over deze studie kunt u terecht bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Daniël Derudder attaché Dienst Research Trierstraat 70 1000 BRUSSEL Tel: 02-237 25 33 daniel.derudder@rkw-onafts.fgov.be