07 jun 2012 18:22

Kom naar de Internationale Archiefdag!

Naar aanleiding van de Internationale Archiefdag van 2012 zijn de Rijksarchieven van Aarlen, Bergen en Saint-Hubert uitzonderlijk voor het publiek geopend op zaterdag 9 juni. Een uitgelezen kans om ons archivalisch erfgoed en de taken van een archivaris beter te leren kennen!

In de Rijksarchieven van Aarlen en Saint-Hubert worden om 10.00 en 14.00 u geleide bezoeken voorzien rond het thema “Rechten en plichten van de overheid en de burger”. De Rijksarchieven zullen de bezoeker kennis laten maken met de archieflokalen (die uitzonderlijk toegankelijk zullen zijn) en met de verschillende diensten die een archivaris verleent aan de administratie en de burgers. 

Het publiek associeert vaak - en terecht - archief met geschiedkunde, maar vooraleer ze historische getuigen worden, hebben archiefdocumenten in de eerste plaats een administratief en juridisch nut. Ze dienen dagelijks voor een correcte werking van de administraties en vermelden de burgerlijke, juridische en politieke rechten van de burger. Een goed beheer en de waarborg op een duurzame bewaring van deze stukken zijn dus onontbeerlijk voor mens en maatschappij. De uitnodiging om kennis te komen maken met onze archivarissen richt zich dan ook in het bijzonder tot de ambtenaren van de administraties en al wie op bestuurlijk en politiek vlak verantwoordelijkheid draagt. 

De Rijksarchieven te Aarlen en te Saint-Hubert staan in voor de toepassing van de archiefwetgeving in de provincie Luxemburg. Ze zien er onder meer op toe dat de overheden hun archief correct beheren, zodat de burger toegang heeft tot deze historische documenten. 

In het Rijksarchief te Bergen worden tussen 9.00 en 16.00 u. elk uur geleide bezoeken georganiseerd, die het publiek laten kennis maken met de verschillende ruimtes waaruit een archiefdienst is opgebouwd, zoals de leeszaal of de archiefmagazijnen, die aan zeer strikte normen moeten beantwoorden om de langetermijnbewaring van de documenten te kunnen waarborgen. 
Aan de hand van enkele opmerkelijke stukken zal het Rijksarchief te Bergen voorbeelden geven van de rijke bronnen die in zijn verzamelingen worden bewaard en die onder andere van nut kunnen zijn voor de heemkunde. Het publiek kan ook een demonstratie bijwonen van het computerprogramma dat toegang verleent tot de gedigitaliseerde documenten.

Het Rijksarchief te Bergen beschikt over een zeer waardevolle documentatie en is daardoor het geheugen bij uitstek van de provincie Henegouwen. Dit unieke erfgoed wordt ter beschikking gesteld van zoveel mogelijk medeburgers. Dankzij een zeer gevarieerde publiekswerking is het Rijksarchief te Bergen een ontmoetingsplaats en studieruimte voor al wie, vanuit welke optiek dan ook, belangstelling heeft voor de geschiedenis van de streek.

De Rijksarchieven te Bergen, Aarlen en Saint-Hubert zijn federale wetenschappelijke instellingen. Hun archiefverzamelingen worden op regelmatige basis uitgebreid door overdrachten van documenten van de overheidsadministraties in hun ambtsgebied (hoven en rechtbanken, registratiekantoren, notarissen, gemeentes, OCMW’s, kerkfabrieken,..). De archiefbestanden van de Rijksarchieven worden ook aangevuld via schenkingen, bewaargevingen of aankoop van privé-archief (families, particulieren, ondernemingen, verenigingen, enz.).
 

Contact : 
Rijksarchief te Aarlen
: Parc des Expositions, 9 - 6700 Aarlen - 063 22 06 13 - archives.arlon@arch.be

Rijksarchief te Saint-Hubert : Ancienne abbaye de Saint-Hubert - Place de l’Abbaye, 12 - 6870 Saint-Hubert - 061 61 14 55 - archives.saint-hubert@arch.be

Rijksarchief te Bergen : Avenue des Bassins, 66 - 7000 Bergen - 065 40 04 60 -
archives.mons@arch.be