18 nov 2020 12:09

Minister De Sutter wil van de federale overheid de aantrekkelijkste werkgever van België maken

Beleidsnota minister Petra De Sutter bevoegd voor ambtenarenzaken

 

Van de federale overheid de aantrekkelijkste werkgever van België maken, dat is de ambitie van federaal minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter. Dat wil de minister doen, samen met alle ambtenaren. De minister wil inzetten op performantere en snellere aanwervingsprocedures en een hedendaagse employer branding waarbij erop wordt toegezien dat de overheid meer en meer een afspiegeling wordt van de superdiverse samenleving. Dynamische loopbanen met een performante feedbackcultuur en aandacht voor het mentale welzijn van de ambtenaren, spelen een sleutelrol in het bereiken van deze ambitieuze doelstelling. Ambtenaar zijn, betekent zich inzetten voor de samenleving. Daaruit mag trots gehaald worden. Zeker als het dan ook nog eens voor een overheid is die een voortrekkersrol wil opnemen op digitaal, sociaal en duurzaam vlak.

 

Binnen de federale overheid zijn er heel wat jobs die maatschappelijke meerwaarde creëren en loopbaankansen bieden. Jobs die door veel werkzoekenden als erg betekenisvol en aantrekkelijk worden bevonden. Eerste doelstelling is dus: inzetten op een betere ‘employer branding’. Daarbij is extra aandacht en eventueel een innoverende aanpak vereist specifiek voor het bereiken van bepaalde groepen, om zo een waarachtige weerspiegeling van onze samenleving te bekomen in het openbaar ambt. Maar evengoed wordt het openbaar ambt aantrekkelijker gemaakt voor specifieke profielen zoals IT, geneeskundigen en wetenschappers.

 

Om aan de grieven van zowel sollicitanten als de rekruterende overheidsdiensten tegemoet te komen, vormt een belangrijke doelstelling voor de komende jaren het performanter maken van de aanwervingsprocedures. Niet alleen op vlak van digitalisering met kortere doorlooptijden en oog voor kwaliteit en objectiviteit. Er komt meer ruimte voor decentralisering zodat elke overheidsinstelling zijn rekruteringsbeleid beter kan laten aansluiten op de eigen noden.

 Naast het rekruteren van nieuw talent, is het ook van belang om volop in het huidige personeel te blijven investeren. Door het principe van levenslang leren te koppelen aan de mogelijkheid tot een flexibele carrièreplanning binnen de (ruime) overheid, blijft het openbaar ambt uitdagend en aantrekkelijk. Telewerk is in COVID-tijden de norm, maar kan ook na de coronacrisis blijvend worden afgewisseld met fysieke aanwezigheid op de diensten met een gemiddelde doelstelling van twee thuiswerkdagen per ambtenaar per week, met oog voor het ‘recht om offline te zijn’ en de nood aan ergonomisch werkmateriaal. Op die manier kunnen werk en privéleven beter op elkaar worden afgestemd.

Autonomie speelt een sleutelelement in de motivatie van veel werknemers. Ook rond leiderschapsvisie en succession management is er nood aan nieuw beleid. Daarenboven is het de bedoeling te evolueren naar een permanente feedbackcultuur, waar de focus ligt op regelmatige gesprekken tussen leidinggevende en medewerker.

Omdat de dienstverlening van de overheid nood heeft aan gezonde ambtenaren, die zich goed in hun vel voelen, wordt er ruimte vrijgemaakt voor onder andere preventieadviseurs, burn-outcoaches en andere planmatige aanpak.

De ambtenarij moet een zo goed mogelijke weerspiegeling vormen van onze samenleving. De doorstroming van vrouwen en kansengroepen naar de hogere functies in onze overheidsdiensten kan en moet beter. Tegelijkertijd worden er sensibiliseringsinspanningen geleverd om het taboe rond deeltijds werken of bepaalde vormen van verlof voor mannen weg te werken. Tot slot werken we aan een toekomstvisie rond de vaste benoemingen, met waardering en respect voor de beide statuten van zowel statutairen als contractuelen.

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter vat het zo samen: “Werken als ambtenaar, betekent werken combineren met een drive om ten dienste te staan van de maatschappij. Ik heb zelf jaren gewerkt als ambtenaar verbonden aan een ziekenhuis, en weet dus als geen ander welke motivatie daaruit te halen valt. Als je dan ook nog eens kan werken voor een overheid die een voortrekkersrol wil spelen op vlak van digitalisering, sociaal beleid en duurzaamheid, dan wordt werken als ambtenaar extra aantrekkelijk. Een sterke overheid heeft sterke werknemers nodig die fier zijn op hun werk. Daarom wil ik samen met de ambtenaren, van de federale overheid de aantrekkelijkste werkgever van België maken.”