17 jun 2014 19:00

Ministerraad van 17 juni 2014

Op dinsdag 17 juni 2014 heeft de ministerraad een elektronische ministerraad gehouden. Hij keurde volgende punten goed:

 • de steun aan twee evenementen in het kader van de communicatie-acties van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister:
  • aan de vzw Koningin Elisabethwedstrijd voor het gratis en openbare concert op 20 juli 2014, de vooravond van de Nationale Feestdag
  • aan de provincie Luik voor de organisatie van burgeranimaties voor het grote publiek in de marge van de officiële herdenking 14-18 op 4 augustus 2014 in Luik
 • de toepassing van de omzendbrief van 30 april 2014 betreffende de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van voorzichtige en lopende zaken:
  • de organisatie van een communicatiecampagne voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België
  • een ontwerp van koninklijk besluit voor de toekenning van de financiële staatstussenkomst voor 2014 voor de werking van het Fonds voor dringende medische hulpverlening
  • de aankoop van draagbare tetraradio's van het type THR9 voor de diensten dringende geneeskundige hulpverlening
  • een aantal overheidsopdrachten en contracten voor de FOD Financiën
 • drie ontwerpen van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor de Economische Begroting, een lid van het Wetenschappelijk Comité voor de Prijsobservatie en -Analyse en een lid van het Wetenschappelijk Comité voor de Nationale Rekeningen, bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen
 • een ontwerp van koninklijk besluit, in tweede lezing, houdende diverse maatregelen betreffende de selectie en en de loopbaan van het rijkspersoneel. Het ontwerp wordt voorgelegd aan het overleg met de vakbonden (zie persbericht van 25 april 2014).
 • een ontwerp van koninklijk besluit over de uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep in de thuisverpleging op het vlak van de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden (zie persbericht hieronder)
 • vijf ontwerpen van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag tot betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat de federale regering heeft gesloten (zie persbericht hieronder)
 • vijf ontwerpen van koninklijk besluit, in tweede lezing, over de hervorming van de pensioenen. De ontwerpen werden tijdens de ministerraden van 19 december 2013 en 10 januari 2014 in eerste lezing goedgekeurd. Ze werden nu aangepast aan het advies van de Raad van State.
 • een ontwerp van koninklijk besluit voor de financiering van vaccins tegen coxiella burnetii
 • een ontwerp van koninklijk besluit in tweede lezing tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat. Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State en het sociaal overleg.
 • een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van aanmeldingsdiensten voor digitale overheidstoepassingen die gebruik maken van niet-verbonden aanmeldingssystemen (zie persbericht van 25 april 2014)