06 okt 2015 11:57

Naar één publiek kinderbijslagfonds

Om gevolg te geven aan de beslissing van de Ministerraad van 17 juli 2015  start FAMIFED, Federaal agentschap voor kinderbijslag, vanaf mei 2016 met de integratie van het kinderbijslagfonds van DIBISS, Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels.

De 6de Staatshervorming heeft de bevoegdheid over de kinderbijslag overgedragen naar de deelentiteiten. De overdracht startte op 1 juli 2014 maar de deelentiteiten hebben tot 31 december 2019 om het beheer van de kinderbijslag over te nemen en er voor te zorgen dat de gezinnen niks merken van deze overdracht.

Om de entiteiten bij die taken te helpen, vervult FAMIFED gedurende de overgangsperiode een driedelige missie ten eerste als regulator van het regime van de verschillende betaalactoren, vervolgens als publieke kas voor een aantal werkgevers en tot slot als adviesorgaan voor het toekomstig beleid inzake de kinderbijslag.

Om de overdracht van de kinderbijslag naar de deelentiteiten te vereenvoudigen en om te beantwoorden aan de wens om het betaalcircuit te rationaliseren, heeft de regering bovendien besloten dat FAMIFED het kinderbijslagfonds van DIBISS integreert. DIBISS beheert voornamelijk de kinderbijslag van lokale en provinciale besturen, lokale politiezones en de federale politie.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk ?

  • 1 mei 2016: de dossierbeheerders van DIBISS leren werken met de informatica-toepassing Itinera die bij FAMIFED wordt gebruikt
  • 1 juli 2016: FAMIFED neemt de nieuwe kinderbijslagdossiers van DIBISS over
  • 1 september 2016: Alle kinderbijslagdossiers, beheerd door DIBISS worden gemigreerd naar de FAMIFED-applicatie Itinera. Het personeel van FAMIFED en DIBISS worden ingedeeld in gemengde teams te Brussel en in de provinciale bureaus van Gent, Luik en Bergen
  • januari 2017: FAMIFED integreert het ondersteunend personeel van DIBISS  in haar ondersteunende diensten. Voor de verdeling van het ondersteunend personeel is aan de regering een verdeelsleutel voorgesteld om dit personeel te verdelen tussen FAMIFED, de RSZ en de RVP die de andere operationele diensten van DIBISS overnemen.

Tijdens deze operatie wordt alles in het werk gesteld opdat de continuïteit van de dienstverlening aan de gezinnen intact blijft.
Na deze integratie beheert FAMIFED 30% van de kinderbijslagdosssiers in België. Dat maakt van FAMIFED het grootste kinderbijslagfonds in België.

 

Contactpersonen:

  • Pascale Mégal (FR): 02/237 20 30
  • Joke Verbeek (NL): 02/237 25 42