18 nov 2020 06:00

Nieuwe regels en procedures voor dronevluchten

Vanaf 31 december 2020 gelden in Europa nieuwe regels voor het gebruik van onbemande luchtvaartuigen, ook wel Unmanned Aircraft System (UAS) en in de volksmond drones genoemd. Deze regels gelden zowel voor de professionele gebruiker als voor de recreant. Het KB dat vandaag werd gepubliceerd, wil een vlotte uitvoering in België mogelijk maken en verduidelijkt een aantal vereisten voor vluchtuitvoeringen in verschillende categorieën, de kosteloze registratie van elke UAS-exploitant en hoe geografische zones bepaald kunnen worden. Het KB voorziet ook in overgangsbepalingen voor reeds actieve dronepiloten.

Om de goede uitvoering van de EU verordening (2019/947) over de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen in België te verzekeren, werden een aantal bepalingen verduidelijkt en de rol van het Directoraat-generaal luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer als de bevoegde nationale autoriteit bevestigd.

Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit: “Drones zijn een jonge, innovatieve sector in volle groei. Ze zijn het bewijs dat mobiliteit met de tijd mee evolueert. En ook ons land evolueert mee. Deze nieuwe regelgeving wil de wereld van de drones toegankelijker maken zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Het is een modern en toekomstgericht wettelijk kader. Ik ben heel tevreden met deze Europese harmonisatie."

Categorie ‘Open’ en Categorie ‘Specifiek’

De nieuwe regeling bevat 3 categorieën van vluchtuitvoeringen op basis van het risiconiveau en de drone of UAS waarmee gevlogen wordt: Open, Specifiek en Gecertificeerd. Voor die laatste categorie  (Gecertificeerd) moet Europa nog de regelgeving uitwerken.

De categorie Open is bestemd voor professionele en amateurgebruikers en omvat dronevluchten die slechts een laag risico vormen.

Om in de categorie Open te vallen, moet o.a. aan de volgende eisen worden voldaan:

  • De drone weegt minder dan 25 kilogram.
  • De dronevlucht vindt plaats op een veilige afstand van personen en niet boven een menigte.
  • De vlucht vindt plaats binnen gezichtsveld.
  • Geen gevaarlijke goederen worden vervoerd. Geen voorwerpen worden uit de drone gedropt.
  • De maximale vlieghoogte is 120 meter.
  • Lokaal kunnen vliegverboden of bijkomende voorwaarden gelden (zie geografische zones).

De categorie Open is onderverdeeld in drie subcategorieën, waarvoor aanvullende regels gelden, onder meer op het vlak van gebruikte drones (die meestal zullen moeten behoren tot een overeenkomstige klasse identificatie en het bijhorende label moeten dragen), afstand tot mensen, minimum leeftijd en opleiding van de dronepiloot en verzekeringen.

Het Koninklijk Besluit voorziet in de modaliteiten voor de omzetting van de attesten en vergunningen  van dronepiloot verkregen volgens de huidige wetgeving.

De categorie Specifiek omvat vluchtuitvoeringen met een verhoogd risico zoals vluchten waarbij de UAS niet in het zicht vliegt of op plaatsen die een groter risico vormen voor derden zoals in de buurt van mensen. Voor deze vluchtuitvoeringen is een vergunning van het DG Luchtvaart nodig of moet deze volgens een standaardscenario uitgevoerd worden.

Het Koninklijk Besluit bevat de regeling voor het aanwijzen van entiteiten die de opleiding in de categorie Specifiek zullen verzorgen.

Verplichte registratie

Iedereen, professioneel of recreant, die met een UAS wil vliegen, moet zich als UAS-exploitant voorafgaand gratis registreren bij DG Luchtvaart en zijn registratienummer aanbrengen op de gebruikte drone(s).

Uitzonderingen op deze verplichte registratie zijn er nauwelijks, namelijk slechts voor vluchtuitvoeringen in de categorie Open met lichte drones (minder dan 250g en met een kinetische energie van maximaal 80 joule bij een botsing op een mens) zonder sensor die persoonsgegevens kan registreren (vb. camera). Lichte speelgoeddrones (dit zijn lichte drones, die voldoen aan de EU-speelgoedrichtlijn) mogen wel over een dergelijke sensor beschikken zonder dat ze geregistreerd moeten worden.

Gevoelige geografische zones

Bepaalde zones zoals luchthavens, gevangenissen, industriële faciliteiten of natuurbeschermingsgebieden kunnen bijzonder gevoelig zijn voor UAS-operaties. Daarom kan het nodig zijn om de activiteiten in deze zones te verbieden of aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen rekening houdend met de veiligheid, de privacy en de bescherming van persoonsgegevens of het milieu. Het Koninklijk Besluit bepaalt de modaliteiten voor het opzetten van dergelijke geografische zones.

Belgian Civil Drone Council

Tot slot wordt in dit Koninklijk Besluit ook de rol van de Belgian Civil Drone Council als adviesorgaan voor de Belgische professionele UAS-sector vastgelegd. In deze raad zitten vertegenwoordigers van de overheid en de Belgische UAS-sector. De raad formuleert niet-bindende voorstellen en aanbevelingen.

Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit: Als minister van Mobiliteit moedig ik mijn overheidsdienst aan om de dialoog binnen de Belgian Civil Drone Council voort te zetten om het gebruik van drones in België veiliger te laten ontwikkelen. Onze bossen, velden of infrastructuur verkennen vanuit de lucht, of ondersteuning van onze spoeddiensten: dat zijn maar enkele voorbeelden van mogelijke innovaties om de koolstofimpact en geluidsoverlast van helikopters of van vliegtuigen te beperken. Een keuze die gezond is, goed voor de portemonnee en goed voor de planeet.”

Contact

Thomas De Spiegelaere,
Woordvoerder (NL) FOD Mobiliteit en Vervoer
E-mail: pers@mobilit.fgov.be,
Gsm: 0485 19 59 63
Twitter: @thomasdsp