19 apr 2013 17:15

RKW bindt de strijd aan met fraude kinderbijslag

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) bindt al vele jaren de strijd aan met de sociale fraude in de kinderbijslagsector.

Het Kadaster van de Kinderbijslag speelt daarin een centrale rol. Het Kadaster, dat operationeel is sinds 2004, is een databank van alle relevante gegevens in de kinderbijslagdossiers van de Rijksdienst, de 16 private fondsen, de RSZPPO en de overheidsinstellingen die zelf nog kinderbijslag uitbetalen. Dankzij het Kadaster worden dubbele betalingen voorkomen. In 2012 werden via het Kadaster meer dan 44 miljoen elektronische berichten verzonden over de personen die het recht op kinderbijslag (kunnen) beïnvloeden.

In het kader van de begrotingscontrole 2013 stelde de RKW echter verschillende maatregelen voor om de sociale fraude nog efficiënter te bestrijden. De volgende maatregelen werden positief onthaald door de Ministerraad van 19 april 2013: 

• Optimalisering van de elektronische gegevensstroom met de loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemers, zodat sneller en via de authentieke bron bepaald kan worden of het gezinsinkomen het vastgestelde plafond voor een sociale toeslag niet overschrijdt.

• Ontwikkeling van een elektronische gegevensstroom tussen de betaalinstellingen en de banken (Febelfin), zodat gecontroleerd kan worden of de houder van de bankrekening wel de persoon is aan wie betaald moet worden.

• Centralisatie bij de RKW, uitbreiding van en gerichtere controles aan huis. Daarvoor worden 11 extra controleurs aangeworven (van 14 naar 25 controleurs).
De controles aan huis kunnen zowel positieve (bv. recht op een toeslag) als negatieve (bv. terugvordering van een onterecht betaalde toeslag) gevolgen hebben voor de gezinnen.

• Oprichting van een cel sociale fraude binnen de Rijksdienst.

• Uitstel van het startpunt van de verjaring tot het moment dat de fraude wordt vastgesteld. Nu is het startpunt van verjaring de datum van betaling van de gezinsbijslag. Dat heeft als gevolg dat in een groot aantal fraudegevallen een deel van de betalingen verjaard zijn op het moment dat de fraude wordt vastgesteld.

• Afstemming van het Rijksregister op de werkelijke verblijfplaats.

• Creatie van een juridische basis voor de opschorting van de kinderbijslag, zodat het recht op kinderbijslag tijdelijk opgeschort kan worden in afwachting van het resultaat van het fraudeonderzoek.

• Uitbreiding tot de kinderbijslagfondsen van de wettelijke verplichting voor overheidsinstellingen om fraude aan te geven bij het parket.

In 2013 moeten de maatregelen al 13,3 miljoen euro netto opleveren, in 2014 gaat het om 27,6 miljoen.

 

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) is een openbare instelling van sociale zekerheid die onder het toezicht staat van de minister van Sociale Zaken. Hij beheert de kinderbijslagregeling voor werknemers - goed voor jaarlijks bijna 4,5 miljard euro kinderbijslag aan meer dan 1,1 miljoen gezinnen - en controleert de werking van de 16 private kinderbijslaginstellingen. Hij betaalt zelf de kinderbijslag aan meer dan 260.000 gezinnen, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.

Bezoek www.rkw.be voor meer informatie.