18 mrt 2005 11:45

RKW-studie over kinderbijslag in 2004 voor kinderen die opgevoed werden buiten het rijk

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers heeft een studie gemaakt over: Kinderen opgevoed buiten het rijk - Tellingen 2004.

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers heeft een studie gemaakt over: Kinderen opgevoed buiten het rijk - Tellingen 2004.

De statistiek "Kinderen opgevoed buiten het Rijk" betreft de kinderbijslag uit de werknemersregeling die uitgevoerd wordt naar het buitenland voor kinderen die buiten België opgevoed worden en voor wie een persoon met buitenlandse nationaliteit rechthebbende is. Die kinderbijslag wordt betaald ofwel op basis van de Europese Verordeningen betreffende de werknemers die zich binnen de Europese Economische Ruimte verplaatsen, ofwel op basis van een bilaterale overeenkomst tussen België en een ander land (er bestaat op dit ogenblik zo'n overeenkomst met Turkije, Marokko, Tunesië en de landen van het vroegere Joegoslavië) ofwel op basis van een door de minister toegestane afwijking van artikel 52, 1e lid van de Kinderbijslagwet dat bepaalt dat geen kinderbijslag verschuldigd is voor kinderen die buiten België opgevoed worden. Op 31 december 2003 werd kinderbijslag betaald aan in totaal 31.970 kinderen die buiten België werden opgevoed (1,73 % van de rechtgevende kinderen van de regeling) voor een totaal bedrag van 39.270.124 EUR (1,17 % van de uitgaven van de regeling). Voor deze telling behoren de nieuwe lidstaten die op 1 mei 2004 zijn toegetreden, nog niet tot de EU. Die cijfers zijn respectievelijk 4,52 % en 4,82 % hoger dan bij de vorige telling op 31 december 2002 en ze liggen in de lijn van de stijgende tendens die al verschillende jaren vastgesteld is. Die is grotendeels het gevolg van de stijgende tendens bij de grensarbeiders, hoofdzakelijk die wonend in Frankrijk en Nederland. Eind 2003 kregen 89,59 % van alle buiten België opgevoede kinderen hun kinderbijslag op grond van de Europese Verordeningen, 10,17 % op grond van een bilaterale overeenkomst en 0,24 % op grond van een afwijking van de Kinderbijslagwet. Bij de eerste groep is de tendens stijgend, bij de tweede groep is die dalend en bij de derde lichtjes stijgend. De volledige studie kunt u vinden op http://www.rkw-onafts.fgov.be/rkw%2Donafts/publicatiesStat.htm. Voor meer details kunt u steeds terecht bij de dienst Research, research@rkw-onafts.fgov.be. Voor algemene informatie over kinderbijslag kunt u steeds terecht op www.rkw.be of op het groene nummer 0800 94 434. De Rijksdienst is op werkdagen doorlopend van 8 tot 17 uur bereikbaar. Voor meer concrete informatie staat de RKW u graag persoonlijk te woord per brief, fax, in zijn onthaalkantoor of per e-mail: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 9 (onthaal) of 70 (postadres) - 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Fax: 02-237 24 70 E-mail: bxl.fam@rkw-onafts.fgov.be