10 nov 2016 15:52

Studievoormiddag FAMIFED "Kinderbijslag voor kinderen met een handicap of een aandoening"

Donderdag 10 november organiseerde FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, zijn tweede studievoormiddag. Een honderdtal experten uit de sector en uit de academische wereld en leden van ouderverenigingen voor ouders van kinderen met een beperking of handicap bogen zich over het belang van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening of een handicap. In België ontvangen meer dan 60.000 kinderen met een aandoening een toeslag. De meerderheid van die kinderen is tussen de 12 en 17 jaar.

Tijdens de studievoormiddag gewijd aan het thema 'kinderbijslag voor kinderen met een beperking of handicap', heeft André Gubbels, directeur-generaal van de FOD Sociale Zekerheid, een stand van zaken gegeven over de medische evaluatie met het oog op het recht op de toeslag voor kinderen met een aandoening. Zijn discours is aangevuld met studieresultaten over de problematiek 'Zorg voor de ouders van kinderen met een aandoening' van Julie Vinck van het Centrum Deleeck voor Sociaal Beleid. Gisèle Marlière van de Association Socialiste de la Personne Handicapée werpt tot slot een kritische blik op de realiteit beleefd door de gezinnen en benadrukt dat 17,4 % van de gezinnen onder de armoedegrens zouden leven zonder het supplement op de kinderbijslag  voor kinderen met een handicap of aandoening. Tania Dekens, administrateur-generaal van FAMIFED, onderstreepte het belang van het debat tussen professionelen en experten uit de sector en de verenigingen. De studievoormiddag werd afgerond met een geanimeerd debat onder leiding van RTBF-journalist Thomas Gadisseux.

De studievoormiddag was ook een gelegenheid om het debat te openen over de regionale verschillen, aan het licht gebracht in de nieuwe studie van FAMIFED, "Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening". Zo blijkt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest minder aanvragen voor een toeslag op de kinderbijslag registreert, terwijl de Duitstalige Gemeenschap er verhoudingsgewijs meer telt. Wat betreft de aard van de handicap, zijn er globaal meer kinderen met een lichte handicap in de Vlaamse Gemeenschap en meer kinderen met een zware handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tijdens het debat benadrukten de sprekers en het publiek het belang van informatieuitwisseling met de gezinnen van kinderen met een handicap of aandoening. Immers, veel van hen maken geen aanspraak op het supplement omwille van het vele papierwerk en door een gebrek aan informatie. Ook de toegankelijkheid van organisaties die hulp kunnen bieden is cruciaal.  

Bij het afsluiten van de voormiddag bevestigen de deelnemers opnieuw dat kinderbijslag een belangrijk onderdeel is van het gezinsbudget. Het draagt bij tot de verbetering van de levenskwaliteit, vooral bij de kwetsbare gezinnen.De conclusies van deze bijeenkomst worden voorgelegd aan het Beheerscomité van FAMIFED en aan de deelentiteiten zodat ze bij hun gesprekken over de toekomstige kinderbijslag rekening kunnen houden met de impact op gezinnen met een gehandicapt kind en op de samenleving in het algemeen.

Een derde studievoormiddag staat gepland in de lente van 2017 rond het thema kinderbijslag voor éénoudergezinnen.

Meer info? De volledige studie vindt u terug op de website van FAMIFED, www.famifed.be.

Contactpersonen:

- Pascale Mégal (FR) 0474 85 32 92
- Joke Verbeek (NL) 0471 09 80 94