03 okt 2011 10:10

Wereldpremière voor vier federale overheidsdiensten!

De Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO) start samen met FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid en FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een pilootproject om maatschappelijke verantwoordelijkheid op een structurele manier vorm te geven. Hierbij worden de ISO 26000-richtlijnen als basis gebruikt. Daarnaast zullen deze vier overheidsdiensten een eerste duurzaamheidverslag opstellen. De POD DO biedt de nodige ondersteuning en expertise voor de begeleiding van deze pilootprojecten.

De Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO) start samen met FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid en FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een pilootproject om maatschappelijke verantwoordelijkheid op een structurele manier vorm te geven. Hierbij worden de ISO 26000-richtlijnen als basis gebruikt. Daarnaast zullen deze vier overheidsdiensten een eerste duurzaamheidverslag opstellen. De POD DO biedt de nodige ondersteuning en expertise voor de begeleiding van deze pilootprojecten.

De Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO) heeft de opdracht om binnen de federale overheid innovaties te introduceren en te ondersteunen. “Met dit project willen we maatschappelijke verantwoordelijkheid op een structurele manier vorm geven.”, zegt Sophie Sokolowski, voorzitster a.i. van de POD DO. “De federale overheidsdiensten nemen al verschillende initiatieven inzake duurzame ontwikkeling, maar een duidelijk kader ontbrak. Met de ISO 26000-richtlijnen is er nu een internationaal systeem dat niet alleen een kader biedt voor deze acties maar dat bovendien de maatschappelijke verantwoordelijkheid doortrekt in alle geledingen binnen de organisatie en in de invloedsfeer buiten de organisatie.

De POD Duurzame Ontwikkeling biedt begeleiding en ondersteuning aan de overheidsdiensten die starten met dit pilootproject. Het is bedoeling dat ze de ISO-26000 richtlijnen implementeren in het beleid en de organisatie. Daarnaast zullen ze een eerste duurzaamheidverslag opstellen volgens de GRI-standaard.

“De POD Duurzame Ontwikkeling is als kleine federale overheidsdienst niet erg representatief.”, voegt Sophie Sokolowski toe. “Daarom zijn we zeer blij dat drie andere federale overheidsdiensten - FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid en FOD Economie, - deze uitdaging samen met ons aangaan. Het is immers een uniek project. Bij mijn weten zijn deze overheidsdiensten de eerste in de wereld die aan de slag gaan met deze richtlijnen.”

“De FOD Financiën is met bijna 30.000 medewerkers de grootste federale overheidsdienst. Voor ons is dit pilootproject een hele uitdaging, want verandering brengen in een organisatie van deze omvang vraagt tijd.” zegt Hans D’Hondt, voorzitter a.i. FOD Financiën. “Door deel te nemen aan dit pilootproject willen we in de eerste plaats het management sensibiliseren voor deze materie en intern kennis opbouwen. Daarom zullen we eerst binnen een aantal diensten het project opstarten. Daarna zullen we stap voor stap de ISO 26000-richtlijnen verder implementeren.”

Frank Van Massenhove, voorzitter FOD Sociale Zekerheid, stelt:“De overheid 3.0 zal duurzaam zijn of niet meer zijn. Managers van overheidsdiensten moeten die toekomst voorbereiden, het voorbeeld geven en bewijzen dat je én duurzaam én efficiënt kunt zijn. ISO 26000 gaat niet alleen over greening, een probleem met de oude ISO, maar over de totale duurzaamheid. Het is nadenken over alle maatschappelijke problemen. Alleen al daarvoor moet de overheid het voortouw nemen want dat is onze core business.”

“De bedrijfswereld is al langer bezig met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zowel multinationals als KMO’s bezinnen over hun maatschappelijke rol en jaarverslagen evolueren van een financieel naar een duurzaamheidsverslag. In deze evolutie kan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie niet achterblijven. De overheid moet mee het goede voorbeeld geven.” , voegt Regis Massant, voorzitter a.i. van FOD Economie toe.

“Onze verwachtingen zijn hoog, maar we blijven realistisch”, benadrukt Dieter Vander Beke, projectcoördinator van de POD DO. “De doelstelling van deze pilootprojecten is in de eerste plaats kennis en ervaring opbouwen. We streven geen resultaatsverbintenis na. Na evaluatie zullen we samen met de deelnemende overheidsdiensten beslissen welke stappen we verder zullen nemen. De POD DO wil graag een lerend netwerk opstarten binnen de federale overheid waarin de pilootprojecten zullen optreden als voorbeelden met do’s én don’ts.”

Meer informatie

Contactpersoon
Veerle Custers
Communicatieverantwoordelijke
POD Duurzame Ontwikkeling
Tel: 02/524.88.62
Mail: veerle.custers@poddo.belgie.be

De 4 betrokken Belgische overheidsinstellingen

POD Duurzame Ontwikkeling: http://www.poddo.belgie.be/

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: http://economie.fgov.be/

FOD Financiën: http://minfin.fgov.be/

FOD Sociale Zekerheid: http://socialsecurity.fgov.be/

ISO 26000 geeft richtlijnen aan organisaties (zowel privé als publiek, klein als groot, met winstoogmerk of zonder) voor het opnemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De standaard is gebaseerd op 7 principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil opnemen, moet deze principes respecteren. De nieuwe standaard geeft duiding en richtlijnen hoe deze principes in de beleidsvoering van de organisatie toe te passen. ISO 26000 is een vrijwillige standaard die niet bedoeld is voor certificatiedoeleinden. (www.iso.org)

GRI staat voor Global Reporting Initiative. Het biedt een raamwerk dat geldt als een algemeen aanvaard systeem voor verslaggeving over de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties van een organisatie. Het systeem is ontworpen voor gebruik door elke organisatie, ongeacht omvang, sector of locatie. Het omvat algemene en sectorspecifieke inhoud die naar het gezamenlijke inzicht van een groot aantal belanghebbenden van over de hele wereld algemeen toepasbaar is in de verslaggeving over de duurzaamheidsprestaties van een organisatie. (www.globalreporting.org)