15 jun 2016 13:46

Willy BORSUS maakt zich ongerust over de dominante positie van de online reserveringscentrales (in het bijzonder Booking.com): hij is bereid de Belgische Mededingingsautoriteit te vragen een onderzoek in te stellen

De hotelsector in België is afhankelijk geworden van deze tussenpersonen, en in het bijzonder van Booking.com die, in deze context, zware contractuele clausules hebben kunnen opleggen aan de hotels door hun dominante positie.
De meest zorgwekkende voorbeelden zijn de volgende:
- het feit dat er evenveel kamers geleverd moeten worden aan een reserveringscentrale als via andere kanalen, waaronder de kamers die rechtstreeks door het hotel worden aangeboden;
- het verbod voor de hotels om een lagere prijs aan te bieden via een ander kanaal, bijvoorbeeld via e-mail, de eigen website of aan de klanten die rechtstreeks ter plaatse toekomen.

 

In het licht van deze dominante positie en geconfronteerd met een identieke situatie in hun respectieve landen, hebben de Franse, Italiaanse en Zweedse Mededingingsautoriteiten samengewerkt, in nauw overleg met de Europese Commissie, en concrete engagementen verkregen.
Zo heeft Booking.com zich tot het volgende verbonden:
- de verplichting schrappen van tariefpariteit, niet enkel ten aanzien van de OTA-concurrenten, maar ook van de offline kanalen van de accommodaties en de online niet-gepubliceerde of gecommercialiseerde tarieven aangeboden door de hotels;
- de volledige schrapping van de verplichte pariteit van de beschikbaarheden;
- geen regelingen invoeren die gelijk staan met de huidige pariteitsverplichtingen.

 

Willy Borsus verheugt zich erover dat de gezamenlijke actie van de Mededingingsautoriteiten van verschillende landen de sector van de online reservering ertoe heeft kunnen bewegen om zijn commercieel beleid te wijzigen en evenwichtiger te maken voor de zelfstandigen, de KMO’s uit de horecasector en onrechtstreeks voor de consument.

 

Het is in deze context dat er ook in België een ontmoeting gepland is op 17 juni tussen de horecasector en Booking.com. Dit zou kunnen leiden tot voordelige voorwaarden voor de hotelhouders, zoals de voorwaarden die in Frankrijk werden bekomen.

 

De minister van KMO’s en Zelfstandigen preciseerde het volgende: “Als de weg van de onderhandelingen het niet mogelijk maakt om de in Frankrijk, Italië en Zweden bekomen voorwaarden voldoende te benaderen, blijf ik ter beschikking van de horecasector om de Belgische Mededingingsautoriteit te vragen een onderzoek in te stellen.”