25 jun 2015 12:45

Willy Borsus moderniseert en versterkt de voorziening van de zelfstandige mantelzorgers aanzienlijk

De Ministerraad heeft deze ochtend de koninklijke besluiten goedgekeurd die het statuut hervormen van de “zelfstandige mantelzorgers”. Deze voorziening die van toepassing is op de zelfstandigen, werd fundamenteel herzien en uitgebreid. Voortaan is zij toegankelijk voor de zelfstandige die zijn activiteit tijdelijk moet stopzetten of terugschroeven om een zwaar ziek familielid tot de tweede graad of een zwaar ziek gezinslid te verzorgen of bij te staan. Het wordt, door gelijkstelling, ook uitgebreid naar de zelfstandige die bij een gehandicapt kind of jongere jonger dan 25 jaar moet zijn.

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, verklaarde het volgende: “Het was essentieel om de zelfstandigen die, nadat zij het risico hebben genomen om hun activiteit op te starten, geconfronteerd worden met de moeilijke situatie om een zwaar zieke naaste te verzorgen of die bij hun gehandicapt kind of jongere moeten zijn, te helpen en hen een nieuw kader voor te stellen. Het was onze plicht om onze aanpak van dergelijke situaties grondig te herzien. De interventievoorwaarden werden vandaag gewijzigd en de uitkering die zij kunnen genieten en de lengte van de periode waarin zij geholpen kunnen worden, zijn nu aanzienlijk hoger.”

 

Voortaan voorziet de voorziening het volgende:

 

• een financiële uitkering van 1.070,94 € (gelijk aan het maandelijkse bedrag van het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige, dit bedrag zal worden geïndexeerd);
• een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen;
• een gelijkstelling voor alle sociale rechten, ook pensioenrechten, tijdens de betrokken periode;
• de voorziening is gedurende maximaal 6 maanden toepasselijk per aanvraag (en het aantal toekenningen is beperkt tot 12 maanden over de hele loopbaan);
de voorwaarde van de minimumduur van de stopzetting van de activiteit wordt geschrapt.


De mogelijkheid bestaat om de activiteit deeltijds stop te zetten en een halve uitkering te genieten (zonder vrijstelling).

 

De situatie vroeger

 

Tot op heden kregen de zelfstandigen enkel:

 

- een vrijstelling van bijdragen gedurende maximaal 3 maanden om te zorgen voor een zwaar ziek kind.
- een maandelijkse uitkering van €707,28 gedurende maximaal 3 maanden, in de hypothese dat er palliatieve zorgen werden gegeven aan hun echtgenoot of kind.