07 mrt 2016 13:14

Willy Borsus ondersteunt het vrouwelijk ondernemerschap: er staan sterke maatregelen op de rails

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie heeft deze ochtend zijn Plan ten voordele van het vrouwelijk ondernemerschap voorgesteld. Samen met Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, neemt hij sterke en innoverende maatregelen om de vrouwelijke zelfstandigen te ondersteunen in hun dagelijks leven.

Minister Borsus verklaarde het volgende: “Ik wou innoverende maatregelen nemen om beter rekening te houden met de dagelijkse realiteit van de vrouwelijke zelfstandigen en hen te helpen in hun dagelijks leven.”
Maggie De Block zei: “De vrouwelijke zelfstandigen zullen zich beter bezig kunnen houden met hun baby's en tegelijkertijd zorg kunnen blijven dragen voor hun klanten en ondernemingen. Een beschermend sociaal statuut bieden is van primordiaal belang als we het vrouwelijk ondernemerschap willen aanmoedigen.”

 

In België is slechts 33% van de zelfstandigen een vrouw. Dit percentage is maar weinig geëvolueerd in de voorbije 5 jaar (plus 1%). Daarnaast vertegenwoordigen de vrouwen 23% van de werkgevers, wat een beetje onder het Europese gemiddelde van 26% ligt.

 

Verschillende studies hebben de minister in staat gesteld de grote lijnen van zijn beleid ten voordele van de vrouwelijke zelfstandigen uit te stippelen. Zo vestigde het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) de aandacht op het feit dat 51% van de vrouwelijke zelfstandigen moeilijkheden ondervinden om hun beroepsleven te combineren met hun gezinsleven, of daar gewoonweg niet in slagen. Een enquête van Unizo toont aan dat 92% van de vrouwelijke zelfstandigen hun beroepsactiviteit op zijn minst halftijds willen kunnen beoefenen tijdens de duur van hun moederschapsverlof. IZEO vestigde de aandacht op de duur van het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen (die te kort zou zijn) en op het feit dat vrouwelijke zelfstandigen sociale bijdragen verschuldigd blijven tijdens het moederschapsverlof. Tot slot heeft UCM de barrières bestudeerd voor de ontwikkeling van het vrouwelijk ondernemerschap: hindernissen verbonden aan de organisatie tussen beroepsleven en gezinsleven,  grotere risico-afkerigheid, moeilijkheden in de zoektocht naar financiering… 

 

Op basis van deze vaststellingen heeft minister Willy Borsus een Plan ontwikkeld voor de bevordering van het vrouwelijk ondernemerschap om vrouwen ertoe aan te moedigen te kiezen voor een loopbaan als zelfstandige. Deze ochtend heeft hij dit plan voorgesteld in aanwezigheid van Maggie De Block en inspirerende vrouwen: Dominique Monami (van tennis tot coaching), Colette Golinvaux (bouwsector), Fabienne Delvigne (ontwerpster van hoeden), Roeline Ham (boobs-’n-burps).

 

Om dit plan te realiseren, heeft de minister ook massaal de vrouwenverenigingen geraadpleegd die actief zijn op het terrein en de vrouwen die deelnemen aan deze dynamiek van de aanmoediging van het vrouwelijk ondernemerschap (zie de nauwkeurige lijst aan het einde van het Plan).

 

Innoverende maatregelen

 

De maatregelen die worden genomen door de minister van Zelfstandigen en KMO’s draaien rond 4 assen:

 

1) De invoering van een barometer van het vrouwelijk ondernemerschap met het oog op het centraliseren van de cijfergegevens over de toestand en de evolutie van het vrouwelijk ondernemerschap

 

Het is enkel door te beschikken over duidelijke cijfers inzake de evolutie van het vrouwelijk ondernemerschap dat het mogelijk zal zijn om echt nuttige maatregelen te nemen die het zullen toelaten om oplossingen aan te reiken voor de moeilijkheden waarmee de vrouwelijke zelfstandigen geconfronteerd worden.
Bovendien moet de impact van de initiatieven die ondernomen zullen worden, gemeten kunnen worden om een concreet beeld te krijgen van de al afgelegde weg en van het nog te realiseren potentieel. Deze barometer zal gecentraliseerd worden bij de FOD Economie.

 

2) Maatregelen ter versterking van het sociaal statuut van de vrouwelijke zelfstandigen, in essentie wat betreft het moederschap en de verzoening tussen gezinsleven en beroepsleven

 

 Uitbreiding van het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen met 4 weken, met de mogelijkheid om dit verlof niet enkel per week op te nemen, maar ook voltijds of deeltijds
Vrijstelling van betaling van sociale bijdragen met behoud van rechten voor het kwartaal dat volgt op de bevalling
 Invoering van een halfautomatisch karakter van de toekenning van dienstencheques moederschap en de mogelijkheid om de toekenning van deze dienstencheques te vervangen door een financiële tussenkomst in het beroep op een erkende vervangingsdienst
 Creatie van een statuut van familiaal ondersteuner: specifiek en licht statuut gecreëerd in het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen dat gericht zal zijn op studenten, gepensioneerden en werknemers die, op een beperkte manier, tijd willen besteden aan huishoudhulp, kinderopvang en eventueel diensten als vervangende ondernemer.
 Vereenvoudiging van het beroep op werkgeversgroeperingen
 Verbetering van de flexibiliteit van de kinderopvangsystemen (in overleg met de deelstaten)

 

3) Antwoorden op de problemen waarmee specifiek vrouwen geconfronteerd worden in het kader van de financiering van een onderneming


Het gaat hier om de sensibilisering van de banksector en de actoren van de alternatieve financiering voor de bijzonderheden van het vrouwelijk ondernemerschap en de aanmoediging van vrouwen om een beroep te doen op beoefenaars van een cijferberoep in het kader van de samenstelling van hun financieringsdossiers.

 

4) Sensibilisering, vorming en opleiding van jongeren en vrouwen die een zelfstandige activiteit willen opstarten of die dat overwegen
Het is zeer belangrijk aanwezig te zijn in de scholen om studentes en studenten vanaf een zo jong mogelijke leeftijd te sensibiliseren voor de ondernemingsgeest, om opleidingen aan te moedigen met betrekking tot de verschillende aspecten van de oprichting, het beheer en de overdracht van een onderneming.

 

Minister Maggie De Block is tussengekomen om het sociaal statuut van de vrouwelijke zelfstandigen te verbeteren: “Het was abnormaal dat de vrouwelijke zelfstandigen bijdragen moesten betalen tijdens hun moederschapsverlof, terwijl zij geen inkomsten meer hadden uit hun activiteit. Dat behoort nu tot het verleden en ik ben daar blij om!”

 

Tot slot concludeerde minister Borsus het volgende: “Ik wil niet alleen de ondernemingsgeest, die vandaag nog veel te zwak is in België, ondersteunen en verder versterken, maar ook de barrières voor het vrouwelijk ondernemerschap terugdringen, en op die manier de samenleving dynamiseren. Nieuwe maatregelen zijn dus onontbeerlijk, ondanks de budgettair soms moeilijke context, als wij de weg willen terugvinden naar groei en onze KMO’s, en natuurlijk ook de vrouwelijke ondernemers, een reglementair kader willen bieden dat gunstiger is.”