08 jun 2015 11:36

Willy Borsus ondertekent het Charter van Milaan

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, heeft deze ochtend, samen met de Europese ministers van Landbouw en de Europese commissaris van Landbouw, het Charter van Milaan ondertekend tijdens het Landbouwforum dat werd georganiseerd in het kader van de Wereldtentoonstelling van Milaan met als thema “Voeding voor de Planeet. Energie voor het Leven”. Vervolgens heeft de minister het Belgisch Paviljoen bezocht. Tot slot had Willy Borsus op het einde van het forum ook een bilaterale ontmoeting met Jose Graziano da Silva, Directeur-Generaal van het FAO.

Het Charter van Milaan heeft tot doel om honger en ondervoeding in de wereld te bestrijden, een vrije toegang tot natuurlijke bronnen te bevorderen en een duurzaam beheer te garanderen van productieprocessen.

Het werd in dezelfde geest opgesteld als de strategie die werd uitgewerkt door de lidstaten van de Verenigde Naties die de honger uit de wereld willen helpen tegen 2030.

 

Het Charter zou overhandigd moeten worden aan Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de VN, op 14 oktober bij de sluiting van de Wereldtentoonstelling.

 

Het Charter vraagt de regeringen, de internationale instellingen en organisaties om zich te engageren met betrekking tot de volgende punten:

 

Normatieve maatregelen nemen om het recht op voedsel en de voedselsoevereiniteit te garanderen en te concretiseren;
De wetten versterken ten voordele van de bescherming van landbouwgrond door de investeringen in natuurlijke rijkdommen te reglementeren, zodat de lokale bevolkingen beschermd kunnen worden;
Het thema van de voeding promoten bij de internationale instanties die regeringen samenbrengen, om de effectieve en concrete uitvoering te verzekeren van engagementen op nationaal niveau, alsook een coördinatie, met name tussen gespecialiseerde internationale organisaties;
• Een open internationaal handelssysteem invoeren dat beheerst wordt door gemeenschappelijke en niet-discriminerende regels om de verstoorde evenwichten te elimineren die de voedselbeschikbaarheid beperken, zodat we de omstandigheden kunnen creëren voor een versterkte voedselzekerheid in de wereld;
Levensmiddelen beschouwen als cultureel erfgoed en ze als dusdanig beschermen tegen elke vorm van vervalsing, fraude, bedrog en oneerlijke handelspraktijken, door hun oorsprong en hun originaliteit te valoriseren via transparante normatieve processen;
Juridische regels en normen formuleren en uitvoeren inzake levensmiddelen, voedselveiligheid en veiligheid van het leefmilieu die  begrijpelijk en gemakkelijk toepasbaar zijn;
• De cultuur van een gezonde voeding als instrument van de wereldgezondheid ondersteunen en verspreiden;
Kinderarbeid en de illegale tewerkstelling bestrijden en uit de wereld helpen in de agrovoedingssector;
• Werken aan de creatie van een supranationale structuur die de informatie en analyses inzake inbreuken die de agrovoedingssector aanbelangen centraliseert en die de samenwerking met betrekking tot de strijd tegen inbreuken versterkt;
De goede praktijken inzake openbaar beleid en de ontwikkelingssteun inventariseren die overeenkomen met de lokale behoeften, buiten de hoogdringende situaties, en die de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen stimuleren;
Een internationaal akkoord bevorderen over de voedselstrategieën in de stad en op het platteland ten voordele van de toegang tot een gezonde en voedzame voeding, dat oog heeft voor zowel de belangrijkste wereldsteden als het platteland;
• De middelen voor onderzoek, overdracht van resultaten, opleiding en communicatie  verhogen;
• De opleidingsprogramma’s rond voeding, lichamelijke opvoeding en leefmilieu in scholen en schoolrefters aannemen of versterken, om gezondheid en preventie te bevorderen, waarbij in het bijzonder de nadruk wordt gelegd op kennis en de uitwisseling van verschillende voedselculturen,  uitgaande van lokale streekproducten en afkomstig van de biologische landbouw;
In het kader van nationale sanitaire systemen, maatregelen en beleidslijnen uitwerken die gezonde en duurzame steunen en het voedselonevenwicht terugdringen, door prioritair aandacht te besteden aan de personen die bijzondere voedsel-, hydratatie- en hygiënebehoeften hebben,  met name oudere personen, zwangere vrouwen, pasgeborenen, kinderen en zieke mensen;
Een billijke toegang tot voeding, grond, krediet, opleiding, energie en technologie bevorderen, met bijzondere aandacht voor de vrouwen, de kleine producenten en de sociaal zwakste groepen promoten;
Mechanismen creëren voor steun aan de kwetsbaarste segmenten van de bevolking, ook in de vorm van coördinatie tussen de actoren die werken in de recyclagesector en die van de gratis distributie van voedseloverschotten;
De kwestie van de voedselverspilling en het verlies van voedsel en water op de nationale en internationale agenda’s plaatsen, die geregeld zou kunnen worden via openbare en private investeringen ten voordele van efficiëntere productiesystemen;
De biodiversiteit valoriseren zowel op lokaal als op wereldvlak, met name via indicatoren die er niet alleen de biologische, maar ook de economische waarde van definiëren;
• Het verband vatten tussen energie, water, lucht en voedsel op een globale en dynamische manier, door de nadruk te leggen op de fundamentele relatie tussen deze rijkdommen, zodat zij beheerd kunnen worden met het oog op de strijd tegen de klimaatverandering op lange termijn.


Willy Borsus verklaarde het volgende: “Dit Charter is een engagement voor de toekomst om het hoofd te bieden aan een fundamentele uitdaging : de wereldbevolking voeden met kwaliteitsvol voedsel. Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan het duurzame aspect van de landbouw en aan het feit dat werknemers uit deze sector de welvaart wordt verzekerd die hen de mogelijkheid biedt om overal ter wereld te leven overeenkomstig de standaarden van onze eeuw. Ik sluit me daar volledig bij aan, deze richtlijnen bepalen mee mijn beleid ter zake.”


U vindt het volledige Charter via onderstaande link.

http://carta.milano.it/translations/