06 jun 2012 15:35

400 ondernemingen en 2.600 arbeidsplaatsen gevrijwaard dankzij de Kredietbemiddelaar van het KeFiK

De Kredietbemiddelaar heeft vandaag, woensdag 6 juni, zijn activiteitenverslag 2011 overhandigd aan Sabine Laruelle, de minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw.

Sinds 2009 biedt het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK) een gratis kredietbemiddelings- en kredietverzekeringsdienst aan ondernemingen aan. Ter herinnering, deze dienst is er gekomen op voorstel van minister Laruelle. De OESO en de Europese Commissie beschouwen deze dienst als één van de beste voorbeelden om de impact van de financiële en economische crisis op de KMO’s in de kiem te smoren.

Tot op heden heeft de Kredietbemiddelaar 712 dossiers ontvangen van ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij hun bank om de nodige financiering te vinden of die worden geconfronteerd met terugbetalingsproblemen. Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van 153 miljoen euro. De Bemiddelaar vindt in 60% van de gevallen een oplossing. Dankzij zijn tussenkomst konden bijna 65% van de bedreigde arbeidsplaatsen, of 2.605 voltijds equivalenten, worden gevrijwaard. Het gemiddelde niveau van de behandelde uitstaande kredieten bedraagt 227.811 euro (het mediaan niveau: 65.500 euro).

Sinds het begin van het jaar heeft het KeFiK 140 dossiers ontvangen voor de aanvraag tot bemiddeling, of een verhoging met 50% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De Bemiddelaar wordt geconfronteerd met specifieke problemen die een impact hebben op de relatie bank – onderneming en de kredietmarkt: communicatieprobleem, gebrek aan eigen middelen en/of waarborgen in hoofde van de onderneming, niveau en valorisatie van de garanties gevraagd door de banken, niveau van de eigen middelen gevraagd door de banken, wederbeleggingsvergoeding (funding loss) in geval van vervroegde terugbetaling van een krediet, kostprijs van het krediet en vooral van het kortetermijnkrediet voor de KMO’s om maar de belangrijkste aan te halen.

Het motto van de Bemiddelaar: “Geen enkele onderneming mag aan haar lot worden overgelaten.”

Sabine Laruelle : “Deze resultaten konden verkregen worden dankzij het professionalisme en de flexibiliteit van de Kredietbemiddelaar en van het team van het KeFiK. De rol van de Bemiddelaar maakt het onder andere mogelijk om aan de ondernemers uit te leggen waarom hun dossier niet bankabel is, informatie die de banken niet gemakkelijk vrijgeven. De toegang tot krediet is een essentiële as in mijn nieuwe plan voor de KMO’s. Vandaag weten we dat het de kleinste ondernemingen en de zelfstandigen zijn die de meeste moeilijkheden ondervinden in hun zoektocht naar krediet. Ter herinnering, 98,9% van de ondernemingen in België zijn KMO’s, en volgens de Europese Commissie, creëren 4 ZKO’s een arbeidsplaats wanneer een grote onderneming er één creëert . We moeten er dus voor zorgen dat het volume toegekende kredieten aan ondernemingen wordt verzekerd (en dus ook aan de kleinste onder hen en aan de zelfstandigen), en redelijke toegangsvoorwaarden voor dit bankkrediet (met name kost van het krediet, het niveau van de garanties en het niveau van de informatie gevraagd door de banken) worden gevraagd. Ik werk eveneens aan de wettelijke erkenning van de dienst om de rol van de Bemiddelaar bij KMO’s te versterken, want slechts 6,8% onder hen is op de hoogte van de dienst.”

Het activiteitenverslag 2011 van de Kredietbemiddelaar en alle informatie en formulieren zijn beschikbaar op www.kredietbemiddelaar.be.

U wordt geconfronteerd met een kredietprobleem? Bel dan naar 0800 84 426.