16 jul 2015 18:41

Agenda van de ministerraad van 17 juli 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Verlenging van het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte
 • Diverse bepalingen inzake sociale zaken: nieuw horecabeleid - tweede lezing
 • Verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt naar adressen
 • Oprichting van een gemeenschappelijke interne auditdienst binnen de federale overheidsdiensten
 • Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • Opdrachten, samenstelling en werking van het Strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen
 • Steun van Defensie aan de politie voor bewakingsopdrachten
 • Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - tweede lezing
 • Rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank door sommige personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen
 • Ontbinding van de NV Fedesco
 • Centraliseren bij de stad Brussel van buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Hervorming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen
 • Hervorming van de taksen in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten
 • Blokkering van de prijzen van geneesmiddelen
 • Fusie van het Kinderbijslagfonds van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels en het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag
 • Overdracht van sommige opdrachten van de Dienst voor de Bijzondere
 • Socialezekerheidsstelsels naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • Bijkomende financiële middelen voor de inschakeling van risicogroepen - ingroeibanen
 • Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt
 • Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: aanvullende vakantie
 • Aanpassing van de derdebetalersregeling
 • Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren
 • Betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector
 • Overheidsopdracht voor de uitbating van het Forensisch psychiatrisch centrum van Antwerpen
 • Globaal budget van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten voor 2015
 • Aanpassing van het Sociaal Strafwetboek
 • Loonplafonds voor het pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart
 • Verhoging van het uitbetaalde bedrag van het gewaarborgd inkomen voor ouderen
 • Afschaffing van de alternatieve berekening van het cumulatieplafond bij de toekenning van het pensioen
 • Verlaagd tarief inzake accijnzen voor aardgas gebruikt door sommige bedrijven
 • Financiering van de Ombudsdienst voor Energie
 • Wijziging van de Spoorcodex
 • Nato Communications and Information Agency en Shapehoofdkwartier in Casteau
 • Inzet van Belgische instructeurs in Kinshasa voor de 'Groupement des écoles supérieures militaires'
 • Verlenging van de inzet van het trainingsdetachement in Bagdad, in het kader van de internationale coalitie tegen DAESH
 • Deelname van een Belgische militair aan VN-operatie MINUSMA in Mali
 • Varia