19 jul 2013 15:21

Ambachtslieden: een wettelijke definitie voor meer erkenning

Sabine Laruelle, minister van Zelfstandigen en KMO’s, is blij dat de Ministerraad van 19 juli haar wetsontwerp houdende wettelijke definitie van de ambachtsman of de ambachtsonderneming heeft goedgekeurd. Deze definitie zal het mogelijk maken de ambachtslieden te beschouwen als een volwaardige categorie van zelfstandigen.

 

Minister Laruelle:

 

“Met deze definitie zullen de ambachtslieden een grotere bescherming genieten en zal hun werk meer gevaloriseerd worden. Met meer dan 270.000 ondernemingen die actief zijn in de sector van de ambachten, of meer dan 35% van alle btw-plichtige ondernemingen, kan niet worden ontkend dat de ambachtelijke activiteit economisch en cultureel waardevol is voor ons land. Samen met de creatie in 2006 van de “Dag van de Ambachten” – die op 23 maart 2014 zijn achtste editie zal vieren – en de invoering in 2009 van de meesterschapswedstrijden, is de inschrijving in de wetgeving van een wettelijke definitie van de ambachtsman een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning van de sector. Bovendien zal binnenkort een specifiek logo worden ontwikkeld om het publiek officieel te informeren over het feit dat de zelfstandige of de bedrijfsleider beschikt over de hoedanigheid van ambachtsman.”

 

Dit is de goedgekeurde definitie:

 

"Een ambachtsman is een zelfstandige of een onderneming actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, een authentiek karakter,  en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie".

 

Voor de toekenning van de hoedanigheid van ambachtsman zal rekening worden gehouden met de volgende criteria:


1° De belanghebbende is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming, ambachtsonderneming of niet-handelsonderneming naar privaat recht,


2° De belanghebbende is actief in de productie, transformatie, reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten;


3° De belanghebbende oefent een activiteit uit die in essentie betrekking heeft op manuele aspecten;


4° De belanghebbende ontwikkelt een zekere kennis gericht op kwaliteit, traditie en creatie of innovatie;


5° De belanghebbende stelt minder dan twintig werknemers tewerk (afwijkingen mogelijk),


6° De belanghebbende voldoet in voorkomend geval aan de andere specifieke sectorale voorwaarden bepaald bij koninklijk besluit.