19 jul 2013 15:46

Beter beschermde zelfstandigen!

Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen, heeft vandaag het akkoord verkregen van de Ministerraad over haar voorontwerp van wet houdende twee bepalingen om de zelfstandigen beter te beschermen. Deze verbeteringen passen in de uitvoering van het KMO-plan, goedgekeurd door de regering op 20 juli 2012.

 

Eerste verbetering: een bescherming van de hoofdverblijfplaats aan een lagere kost en uitgebreid naar de zelfstandigen in bijberoep en de actieve gepensioneerden

 

Sinds juni 2007 (1) kan de zelfstandige als natuurlijk persoon zijn hoofdverblijfplaats afschermen van zijn professionele tegenslagen en deze op die manier beschermen.

 

Het voorontwerp van wet van minister Laruelle breidt het toepassingsgebied uit van de wet betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats naar de zelfstandigen in bijberoep en de gepensioneerden die actief zijn na de pensionering. Ook zal de zelfstandige die de bescherming wil genieten de forfaitaire som van 500€ voor procedurekosten niet meer moeten betalen, maar enkel de werkelijke kosten, of een minimum van 120 €, van zodra deze worden gemaakt. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van de bedragen die de zelfstandige moet betalen bij zijn aanvraag.

 

Tweede verbetering: versoepelingen ten voordele van de starters-BVBA (S-BVBA)

 

Het regeerakkoord voorziet dat de regering “het statuut van de "Starter-BVBA" zal evalueren en verbeteren, zodat jonge ondernemers met vereenvoudigde administratieve  verplichtingen een activiteit kunnen uitbouwen”.

 

In dit kader en op basis van een studie in opdracht van de FOD Economie, stelt het voorontwerp van wet van de minister enerzijds voor om het bestaan van een S-BVBA niet meer te beperken in de tijd (momenteel is de S-BVBA beperkt tot 5 jaar) en anderzijds om het statuut van de S-BVBA te behouden, ongeacht het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming (momenteel beperkt tot 5 voltijdse werknemers).

 

(1) De wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen waarmee de bescherming van de hoofdverblijfplaats werd geïntroduceerd in Belgisch recht.