11 jan 2013 13:00

Bijverdienen na pensioen wordt voortaan makkelijker

Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, is blij dat de ministerraad vandaag enkele wijzigingen heeft goed gekeurd inzake de reglementering van toegelaten arbeid na de pensioenleeftijd. Deze nieuwe maatregelen kaderen binnen het regeerakkoord.

Sabine Laruelle: “Het aantal gepensioneerde zelfstandigen die na hun 65ste wenst verder te werken, blijft stijgen. Momenteel oefenen in België ongeveer 80.000 zelfstandigen na hun pensioen nog een professionele activiteit uit. Deze hervorming is essentieel en maakt het systeem om bij te verdienen naast het pensioen vrijer en toegankelijker voor de gepensioneerde zelfstandigen. Hiermee geven we een sterk signaal aan diegenen die na hun pensioen toch graag blijven verder werken. Zij verdienen het nodige respect omdat zij verder bijdragen tot de welvaart en  jobcreatie in ons land.”

Ook vice-premier en minister van Pensioenen, Alexander De Croo,  is tevreden: “Mensen met een lange loopbaan kunnen voortaan onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Dit is een belangrijke stap vooruit voor wie na zijn 65ste er zelf voor kiest om de handen uit de mouwen te steken. Ook voor mensen met een kortere loopbaan versoepelen we de regels.”

Concreet bevat het dossier inzake de toegelaten activiteit voor gepensioneerden met betrekking tot alle pensioenstelsels, voor zelfstandigen de volgende maatregelen:

1. De afschaffing van de beroepsinkomensgrens voor gepensioneerden vanaf 65 jaar die al minstens 42 jaar werken. Deze loopbaan heeft betrekking op alle professionele carrières binnen 1 of meerdere statuten (gemengde loopbaan inbegrepen)

2. Automatische indexering van de inkomensgrenzen vanaf 2013 voor diegenen die niet aan de dubbele voorwaarde van leeftijd en loopbaan voldoen (65 jaar en een loopbaan van 42 jaar). De grenzen blijven geldig maar worden voortaan wel geïndexeerd. Zie hieronder de bedragen voor 2013:

- Zelfstandige/meewerkend echtgeno(o)t(e) :

  • Voor 65 jaar

Rustpensioen

Gn kind ten laste : 6.056,01 €

Kind ten laste : 9.084,01 €

Overlevingspensioen

Gn kind ten laste  : 14.100,48 €

Kind ten laste  : 17.625,60 €

  • Vanaf 65 jaar

Rustpensioen

Gn kind ten laste : 17.492,17 €

Kind ten laste : 21.277,19 €

Overlevingspensioen

Gn kind ten laste  : 17.492,17 €

Kind ten laste   : 21.277,19 €

3. Een versoepeling van het huidige sanctioneringssysteem wanneer de inkomensgrenzen overschreden worden. Indien de overschrijding niet meer dan 25% bedraagt (in plaats van 15% in 2012) blijft de sanctie beperkt en staat het pensioenverlies in verhouding tot het percentage van de  overschrijding. Boven de 25% verliest men zijn volledig pensioen.

4. Meerdere maatregelen voor administratieve vereenvoudiging en harmonisatie tussen de verschillende pensioenstelsels, in het bijzonder een versoepeling van de regels inzake de aangifte van de beroepsactiviteit.

5. Corrigerende maatregelen voor gepensioneerde zelfstandigen om een negatieve impact op hun sociale bijdragen te vermijden. Hierbij treedt - op voorstel van minister Laruelle én in het kader van de afschaffing van alle  beroepsinkomensgrenzen- een maatregel in werking die ervoor zorgt dat de sociale bijdragen van de gepensioneerde zelfstandigen van 65 en met een loopbaan van 42 jaar bij een gelijkaardig inkomen niet oplopen maar evenredig blijven aan de bijdragen voor het jaar 2012.

6. Een aanpassing van de fiscale regels inzake de belastingvermindering voor inkomens bekomen uit professionele activiteiten na de pensioengerechtigde leeftijd.

Na bekendmaking in het Staatsblad, treden deze maatregelen met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2013