18 jul 2012 17:48

De relance gebeurt via de zelfstandigen en de KMO’s: Sabine Laruelle boekt belangrijke vooruitgang op 3 domeinen

Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw is heel blij dat de federale regering tijdens het begrotingsconclaaf het geheel van maatregelen voor KMO’s binnen de relancestrategie heeft goedgekeurd.

Bovendien wil minister Laruelle de nadruk leggen op de kwalitatieve maatregelen die de regering nam ter ondersteuning van de horecasector in het bijzonder de lastenverlaging voor gelegenheidswerknemers en voor werknemers met een vast contract.

Ter herinnering, de 6 assen voor KMO’s en zelfstandigen zijn de volgende:

1) Financiering met maatregelen die een beter evenwicht in de relatie tussen banken en ondernemers teweegbrengen
2) Administratieve vereenvoudiging met maatregelen die de kosten voor ondernemingen met 30% verminderen
3) Ondersteunen en aanmoedigen van ondernemers die lef hebben via een essentiële verbetering van de sociale verzekering in geval van faling vanaf 1 oktober 2012
4) De werkgelegenheid een boost geven via grote en niet-gelimiteerde bedragen voor kortingen op sociale lasten bij de eerste drie aanwervingen binnen KMO’s. Als kers op de taart gaat de maatregel ook vroeger van start namelijk op 1 oktober 2012.
5) Het ondersteunen van KMO’s die op internationale markten opereren
6) Het versterken van de koopkracht van zelfstandigen door een opwaardering van hun sociaal statuut. Mijlpaal: volledige gelijkschakeling, op gezinsniveau, van het minimale pensioen van een zelfstandige met dat van een werknemer. Het sluiten van deze kloof geldt voor een volledige professionele carrière (45 jaar). Ter herinnering, minister Laruelle haalde voor het eerst dit verschil in pensioen aan in 2003 toen werknemers nog 300 euro meer ontvingen dan zelfstandigen.
Hieronder vindt u in detail 3 belangrijke verwezenlijkingen voor KMO’s en zelfstandigen.

Met betrekking tot de verlaging van de sociale bijdragen voor de eerste drie aanwervingen binnen KMO’s:
Rekeninghoudend met de budgettaire schatting volgens de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), werd de volgende formule weerhouden voor de inwerkingtreding vanaf 1 januari 2013:

o Eerste werknemer : 1500€ gedurende 4 trimesters, 1000€ gedurende 4 trimesters, 400€ voor de laatste 4 trimesters.
o Tweede werknemer : 1000€ gedurende 4 trimesters, 400€ gedurende 4 trimesters, 400€ gedurende 4 trimesters.
o Derde werknemer : 1000€ gedurende 4 trimesters, 400€ gedurende 4 trimesters.

Dit voorstel respecteert het budget van 45 miljoen euro.

Met betrekking tot het definitief dichten van de kloof tussen het minimaal pensioen van een zelfstandige met dat van een werknemer:

De huidige bedragen van het minimale pensioen van een zelfstandige en van een werknemer zijn de volgende :

1/02/2012 Gezin
Zelfstandige 1336,54 €
Werknemer 1359,18 €
Verschil 22,64 €

De gerealiseerde maatregel beoogt de gelijkschakeling van het minimale pensioen van zelfstandigen met dat van werknemers.

Met betrekking tot de verbetering en uitbreiding van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de faillissementsverzekering, bekwam Sabine Laruelle 3 belangrijke verwezenlijkingen. Deze treden in werking vanaf 1 oktober 2012:

1. De termijn tot aanvraag zal verlengd worden met een trimester. De zelfstandige kan dus voortaan zijn aanvraag indienen tot het eind van het tweede trimester die volgt op de faling. De bedoeling is om de gefailleerde wat meer tijd te geven zijn rechten te achterhalen.
2. Binnen de politiek van het ‘tweedekansondernemerschap’, wordt de mogelijkheid voorzien om meerdere malen van deze verzekering te genieten en dit in totaal voor een termijn van maximaal 12 maanden.
3. Tot slot zal de faillissementsverzekering het hoofd bieden aan enkele overmachten waarbij de zelfstandige onmogelijk nog zijn beroepsactiviteit kan verder zetten bijvoorbeeld in geval van een natuurramp, beschadiging van werkmateriaal, een brand of een allergie. De toekenning van deze verzekering ‘willekeur van het leven’ gaat van dezelfde gevolgen uit als een gewone faillissementsverzekering.

Ter herinnering, de verzekering in het geval van een faling houdt in dat de zelfstandige zijn rechten met betrekking tot zijn familiale voordelen en gezondheidszorg behoudt gedurende maximaal 4 trimesters, dit zonder betaling van bijdragen in de loop van dat jaar. De faillissementsverzekering is van toepassing bij:

- Zelfstandigen die failliet werden verklaard
- Zelfstandigen die hun schulden niet meer kunnen betalen ten gevolge van hun insolvabiliteit en gebruik maken van de collectieve schuldenregeling
- Managers, beheerders en actieve partners van een commercieel bedrijf dat failliet werd verklaard.