09 nov 2017 12:59

De toekomst van onze pensioenen vanuit genderperspectief

Brussel 9 november 2017 - Deze dagen is er een algemene herziening van alle pensioenregels aan de gang, alle sociale statuten inbegrepen. Om die reden wenst de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen tijdens een studiedag het punt te maken over de stand van zaken van de dossiers die momenteel in behandeling zijn en ook over de dossiers  waarover reeds een beslissing werd genomen. De Raad wenst een gezamenlijke gedachtewisseling op gang te brengen samen met de betrokken gesprekspartners en de vertegenwoordigers van het middenveld die ook vragende partij zijn.

Vaststellingen
Over de impact van de hervormingen van de pensioenen op vrouwen is meer dan 10 jaar geen  transversale of objectieve analyse gemaakt, noch werd er een publieke consultatie gehouden van de vrouwenorganisaties of van de vrouwenbeweging.  Deze hervormingen raken nochtans vooral de vrouwen.
Meerdere op eigen initiatief uitgebrachte adviezen (beschikbaar op http://www.raadvandegelijkekansen.be/nl/publicaties) hebben betrekking op het programma van de huidige regering : het verlengen van de beroepsloopbaan, de pensioenen van de deeltijdse werknemers, de overgangsuitkering, het in aanmerking nemen van het zwaar werk en de opheffing van de diplomabonificatie in de pensioenberekening. Wat betreft andere dossiers werkt de Raad momenteel aan de familiale dimensie die heel onze sociale zekerheid doorkruist met inbegrip van de pensioenen en de omzetting van de afgeleide rechten in persoonlijke rechten. 


Aanbevelingen van de Raad
De Raad van de Gelijke Kansen die een brede waaier van de bevolking, van de vrouwenbeweging, van de gezinsverenigingen, van de organisaties van werknemers en kleine ondernemingen vertegenwoordigt, vraagt met aandrang om over het geheel van de regeringsvoorstellen te worden geraadpleegd, en dit op dezelfde wijze als het Nationaal pensioencomité.


De Raad nodigt de autoriteiten uit om de transparantie van hun beslissingen te verbeteren door voorafgaand aan hun goedkeuring een volledige impactanalyse uit te voeren met inbegrip van het “gender” aspect. De raad herinnert er aan dat dit instrument ter beschikking staat van de administraties en systematisch moet gebruikt worden om het parlement en de hele bevolking te informeren over de gevolgen op sociaal, economisch en milieugebied. (http://www.vereenvoudiging.be/content/impactanalyse)


De Raad pleit tenslotte voor regeringsbeslissingen die de uitdrukking zijn van een globale visie over de samenleving en voor een aanpak van de verschillende pensioenregimes die onderling coherent is, en ook coherent is tussen de actieven en de gepensioneerden. De regeringsbeslissingen moeten ook de gevolgen op de werkgelegenheid en de fiscaliteit aanpakken en mogen vooral de meest kansarme werknemers niet opofferen.


Een budgettair objectief mag niet zonder meer overwegingen van eerlijkheid en nog minder van gelijkheid uitsluiten”, herhaalt Mevrouw Dominique De Vos, Voorzitster van de Commissie sociale zekerheid van de Raad Gelijke Kansen. “Als representatief adviesorgaan blijft de Raad in de toekomst zijn rol vervullen van “raadgever” van de regering en van alle instellingen en organismen die beroep doen op de Raad om de autonomie van alle beroepsactieve vrouwen te doen laten gelden, tijdens  maar ook na hun loopbaan.”    


Perscontact
Annemie Pernot
0479/99.58.71
annemie.pernot@skynet.be