13 dec 2012 12:29

Drie belangrijke stappen vooruit voor de cijferberoepen

1) Vereenvoudigde toegang tot het statuut accountant en belastingconsulent voor ervaringsdeskundigen
Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen is blij dat de ministerraad vandaag, 13 december, haar wetsvoorstel heeft goedgekeurd waardoor bepaalde personen makkelijker én sneller toegang krijgen tot het statuut van accountant en belastingconsulent.

1) Vereenvoudigde toegang tot het statuut accountant en belastingconsulent voor ervaringsdeskundigen

Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen is blij dat de ministerraad vandaag, 13 december, haar wetsvoorstel heeft goedgekeurd waardoor bepaalde personen makkelijker én sneller toegang krijgen tot het statuut van accountant en belastingconsulent.

Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan een vraag van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en zet tegelijk ook één van de maatregelen uit het KMO-plan van minister Laruelle -goedgekeurd tijdens de ministerraad van 20 juli 2012- om in de praktijk.

De toegangsvereisten tot het beroep van accountant (1) zijn:

  • Een toegangverlenend diploma,
  • Het slagen in het toelatingsexamen tot de stage,
  • Het volbrengen van een stage van 3 jaar,
  • Na het beëindigen van de stage, het slagen in het bekwaamheidsexamen.

Dit parcours sluit goed aan bij de situatie van jonge afgestudeerden of mensen die, na een eerste ervaring in boekhouding, fiscaliteit of andere aanverwante vakken, hun beroepskwalificaties wensen te ontwikkelen en zich wensen te specialiseren in accountancy en/of fiscaliteit.

Het is daarentegen een zwaar en veeleisend parcours en remt beroepsbeoefenaars af die al een brede ervaring hebben opgedaan in het kader van een arbeidscontract of als ambtenaar (zoals financiële directeurs, consulenten, financiële analisten, interne auditors enz.) of bij de uitoefening van een ander gereglementeerd beroep, en die een andere wending wensen te geven aan hun professionele loopbaan.

Het wetsontwerp machtigt de Raad van het IAB om een vrijstelling van de stage en van het toegangsexamen tot de stage te verlenen aan kandidaten die een relevante beroepservaring van 7 jaar in accountancy en/of fiscale aangelegenheden kunnen aantonen.

(1) Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Minister Laruelle : « Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat een aantal deskundigen ook de officiële titel van accountant of belastingconsulent kunnen bekomen. Het is immers een goede zaak voor zowel particulieren als professionals dat zij kunnen steunen op deskundigen met belangrijke ervaring binnen deze specifieke domeinen. ».

De voorwaarden van het in bezit zijn van een diploma en het slagen in het bekwaamheidsexamen blijven van toepassing.

Na goedkeuring door de ministerraad zal het wetsontwerp voor advies worden overgemaakt aan de Raad van State.

2) Het stimuleren van het zelfstandig ondernemerschap

Daarnaast heeft de Commissie Economie op 11 december het wetsvoorstel van minister Laruelle goedgekeurd waarbij boekhouders die als loontrekkende of ambtenaar werken zich voortaan ook kunnen aansluiten bij het BIBF, dit met het oog op het bekomen van een titelbescherming.

Momenteel heeft een boekhouder in dienstverband niet de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het beroepsinstituut, ook al beschikken zij over hetzelfde diploma en vaardigheden als hun zelfstandige collega’s.

Dankzij minister Laruelle zullen ook zij zich binnenkort vrijwillig kunnen aansluiten bij het BIBF.

De toelatingsvoorwaarden (diploma, stage enz) voor de zelfstandige boekhouders zullen ook van toepassing zijn op loontrekkenden en ambtenaren die bij het BIBF wensen aan te sluiten.

Minister Laruelle: “Dit wetsvoorstel  geeft aan de zelfstandige boekhouder de mogelijkheid om zijn loopbaan makkelijker te heroriënteren zonder dat hij hierbij zijn titel moet afgeven. Anderzijds ontvangt de loontrekkende bij aansluiting zijn titel die een toegevoegde waarde betekent en  het beroep nog aantrekkelijker maakt. ”/p>

Boekhouders in spe kunnen hun stage en examen mooi laten aansluiten op hun schooltraject. Wanneer de boekhouder zich later vestigt als zelfstandige, is al aan alle formaliteiten voldaan omdat de inschrijving op het tableau louter afhangt van het sociaal statuut.

In die zin stimuleert dit initiatief het zelfstandig ondernemerschap.

Dit wetsvoorstel zal tijdens de volgende  plenaire zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gestemd worden.

3) De creatie van een eigen wettelijk kader voor het BIBF

Tot slot schept dit wetsvoorstel ook één wettelijk kader voor het BIBF. Voortaan zullen zowel de regels met betrekking tot toegang tot het beroep alsook de regels met betrekking tot de werking en structuur van het beroepsinstituut in één enkele wet gebundeld worden.

Deze wijziging beantwoordt hiermee het advies van de Hoge Raad voor Economische Beroepen en een vraag van de betreffende sector.