13 dec 2012 12:01

Het Schmallenbergvirus: financiering en Belgische medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

Sabine Laruelle, federaal minister van Landbouw, is blij dat de ministerraad haar goedkeuring heeft gegeven aan de uitvoering van een overeenkomst om Europees onderzoek naar het Schmallenbergvirus te verrichten en mee te financieren. 

Minister Laruelle : « Het virus kennen is essentieel om het te kunnen bestrijden en dit om de goede gezondheid van onze veeteelt te kunnen blijven behouden.   » .

Het SBV (Schmallenbergvirus) is een opduikende virusziekte die tot op heden niet gekend was en die eind 2011 in 8 landen, waaronder België, is opgedoken. Deze ziekte treft schapen, runderen en geiten en veroorzaakt naast misvormingen bij pasgeboren dieren ook grote economische verliezen bij onze veehouders.

Het SBV-onderzoeksproject kadert in een globaal onderzoekspakket (1) , waarvan de prioriteiten nauwkeurig werden geïdentificeerd door de EFSA (European Food Safety Authority) en waarvan de coördinatie van de taakverdeling wordt verzorgd door de Europese Commissie.

In België zijn zowel de landbouwsector en de veeartsen als de FOD Volksgezondheid en de labo’s het eens over de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek om tot een beter begrip te komen van de verschillende aspecten van het virus, van de behandeling en om dus een doeltreffende strijd te kunnen aangaan.

De overeenkomst staat een Belgische financiering toe van dit onderzoek door het CODA en het Fonds voor Dierengezondheid voor 2012.

Dit project voorziet in een partnership op nationaal vlak tussen CODA (Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie in Ukkel) en het DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen), het ARSIA (Association régionale pour la Santé et l’Identification des Animaux asbl, Ciney), Universiteit van Luik ULg en het ITG in Antwerpen (Instituut voor Tropische Geneeskunde) binnen hun expertise op het gebied van dierengezondheidszorg.

(1) Zie uitvoeringsbesluit 2012/349/UE van de Europese Commissie van 27 juni 2012 waarbij sprake is van een financiële bijdrage van de Unie aan België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk voor onderzoek naar het Schmallenbergvirus. Dit uitvoeringsbesluit is een wettelijk document van de Europese Commissie die het engagement en financiering van de deelnemende landen vastlegt.