07 mei 2014 22:42

Inhuldiging van het nieuwe gebouw van het Rijksarchief Namen

Na een verblijf van meer dan 80 jaar aan de rue d’Arquet, in een gebouw dat bedoeld was als koelruimte, opent het Rijksarchief te Namen de deuren van zijn nieuw depot aan de boulevard Cauchy. Het gloednieuwe gebouw kan 35 kilometer archiefdocumenten bewaren.

Minder dan twee jaar na de eerstesteenlegging wordt het nieuwe gebouw van het Rijksarchief aan de boulevard Cauchy te Namen ingehuldigd, in aanwezigheid van de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid.
Het Rijksarchief te Namen bevindt zich in de nabijheid van het station en kan gemakkelijk bereikt worden door al wie geschiedkundig of genealogisch onderzoek wil komen verrichten.

In het nieuwe gebouw worden 15 km archief en 1.500 strekkende meter geschiedkundige en administratieve naslagwerken bewaard.

Het gebouw heeft een totaaloppervlakte van 9.431m² en kan 35 km archief bewaren: het biedt dus ruim de mogelijkheid om de komende 25 jaar de aangroei van historisch archief van de provincie Namen op te vangen. Door de bouw van het nieuwe depot konden overigens vier kilometer archiefdocumenten uit Namen, die buiten de provincie verspreid waren geraakt, terugkeren naar hun thuishaven.

In de ruime nieuwe leeszaal met zestig zitplaatsen kan het publiek originele archiefstukken, gedigitaliseerd archief en archief op microfilm raadplegen, naast uiteraard de databanken die het Rijksarchief heeft opgezet voor het gehele grondgebied van België.

Het gebouw beschikt ook over een seminariezaal met 60 plaatsen voor het onthaal van groepen studenten, beroepsvorsers of amateuronderzoekers. In de polyvalente zaal kunnen colloquia, conferenties en tentoonstellingen van het Rijksarchief worden gehouden.

Het Rijksarchief is sedert 1848 in Namen gevestigd. Tot 1930 bevond deze vestiging zich in een deel van het Gerechtshof van Namen. Nadien verhuisde het archief naar de rue d’Arquet, in een gebouw dat aanvankelijk bedoeld was als koelruimte! Enkele decennia later voldeed dit oude rijksarchiefgebouw niet meer aan de geldende normen, was het te klein geworden en kon het evenmin worden uitgebreid.
Het nieuwe gebouw dat nu betrokken wordt door het Rijksarchief wordt door de Regie der Gebouwen gehuurd aan verzekeringsgroep Ethias voor de duur van 25 jaar, met optie op aankoop na 25 jaar.

Wat bewaart het Rijksarchief te Namen?

Het Rijksarchief te Namen verwerft en bewaart archief ouder dan 30 jaar afkomstig van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen die gevestigd zijn of waren op het grondgebied van de huidige provincie Namen.
Het depot bewaart eveneens archief van de privésector en van particulieren die een belangrijke maatschappelijke rol hebben gespeeld (politici, verenigingen, vennootschappen, invloedrijke families, enz.). De archiefbestanden en de collecties zijn zeer talrijk en beslaan meerdere eeuwen geschiedenis. Het oudste document dat in een Rijksarchief wordt bewaard bevindt zich te Namen en dateert uit de 8e eeuw.

Om de grote hoeveelheid archieven die in de instelling worden bewaard open te stellen voor onderzoek realiseert het wetenschappelijk personeel verschillende wetenschappelijke archieftoegangen zoals zoekwijzers, archiefoverzichten en –gidsen, inventarissen, institutionele studies, enz.

Het Rijksarchief waakt over de goede bewaring (volgens de archiefnormen) van de archiefdocumenten die door de overheid en de openbare besturen worden tot stand gebracht en beheerd binnen het ambtsgebied van de huidige provincie Namen. Het Rijksarchief geeft ter zake richtlijnen en aanbevelingen, verricht controlebezoeken, organiseert cursussen voor ambtenaren en treedt op als raadgever voor de bouw en de inrichting van archiefbewaarplaatsen en voor de organisatie van het archiefbeheer binnen een overheidsbestuur.
Het Rijksarchief bewaart in zijn 19 vestigingen van het land in totaal meer dan 275 kilometer archief.

Samenwerking met de vzw “Archives photographiques namuroises”

Gelijktijdig met zijn intrek in het nieuwe gebouw gaat in het Rijksarchief te Namen een samenwerking van start met de vzw “Archives photographiques namuroises (APN)”. Het Rijksarchief te Namen bewaart de archiefbestanden van de vereniging, die bestaan uit foto’s uit het Naamse daterend van het midden van de 19e eeuw tot 1990. Een aantal foto’s zullen worden gescand om in de digitale leeszaal beschikbaar te worden gesteld voor het publiek. De foto’s worden niet alleen geïnventariseerd en gedigitaliseerd, maar ze zullen ook worden gevaloriseerd via jaarlijkse tentoonstellingen die de vereniging in het Rijksarchief zal organiseren. Via dit partnerschap wil het Rijksarchief te Namen een referentiepunt worden voor de geschiedenis van de fotografie in de provincie Namen.

 

Copyright foto : AGR