22 jul 2013 17:52

Nieuw jaarverslag van het FBZ : alle cijfers over het jaar 2012 !


In het eerste deel van het jaarverslag 2012 wordt de interne werking van de instelling voorgesteld. Zo herinneren ze ons aan de belangrijkste opdrachten en de structuur van het FBZ. Het jaarverslag heeft als rode draad: het FBZ ‘to be’. Enkele grote projecten, die in 2012 werden opgestart of gerealiseerd, worden toegelicht. Het digitaliseren en het elektronisch beheren van de dossiers van onze patiënten is hiervan een voorbeeld.

Als we naar de cijfers kijken, dan komen we tot een eerste opmerkelijke vaststelling: het FBZ heeft 6.977 eerste aanvragen voor erkenning behandeld. Aanvragen van mannen vormen nog steeds de meerderheid. Geografisch verdeeld zien we dat 53% van de aanvragen uit Wallonië komen, 41% uit Vlaanderen en de rest billijk over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het buitenland wordt verdeeld.

De meeste aanvragen die werden ingediend betroffen aanvragen voor schadelloosstelling omwille van een tendinitis van de bovenste ledematen. Daarnaast zijn er ook heel wat aanvragen voor andere ziekten. In dalende volgorde van belangrijkheid: rugziekten, het carpaal tunnel syndroom en ademhalingsziekten. De verdeling man/vrouw is min of meer gelijk bij tendinitis en het carpaal tunnel syndroom.

Vorig jaar nam het FBZ 3.143 positieve beslissingen. Hoewel het aantal aanvragen voor erkenning van een beroepsziekte sedert halverwege de jaren ’90 vrij stabiel blijft, zien we dat het aantal positieve beslissingen sterk toeneemt (in 2010 waren er slechts 1.878 positieve beslissingen en in 2011 waren dit er 2.472). Eén van de redenen voor deze aanzienlijke toename aan beslissingen (zowel de positieve als de negatieve) is dat het FBZ momenteel druk bezig is met zijn werking en procedures te moderniseren. Een andere verklaring is dat het FBZ meer beslissingen voor aanvragen betreffende tendinitis heeft genomen.
Als we kijken naar het aantal overlijdens die in verband staan met een beroepsziekte, dan zien we dat het aantal aanvragen van ‘rechthebbenden’ (de nabestaanden) de laatste tien jaar gestaag blijft afnemen. In 2012 kreeg het FBZ 1.403 aanvragen, terwijl dit er nog 1.482 waren in 2011. Daarnaast erkende de instelling het afgelopen jaar ook 462 keer het verband tussen het overlijden van een slachtoffer en zijn beroepsziekte. In dit kader zijn silicose en asbestziekten de beroepsziekten die het meeste slachtoffers veroorzaken.

Preventie blijft een uitermate belangrijke opdracht van het FBZ. In 2012 nam het FBZ 25.511 positieve beslissingen betreffende de terugbetaling van een vaccinatie tegen hepatitis. Daarnaast blijft ook het programma van secundaire preventie voor lage rugpijn zijn nut bewijzen: het afgelopen jaar hebben 702 mensen kunnen profiteren van het aangeboden revalidatieprogramma.

Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met de beroepsrisico's: "Het FBZ bouwt verder aan haar mondernisering en stelt vandaag een jaarverslag ter beschikking dat een duidelijk en uitgebreid overzicht geeft van zijn activiteiten in 2012. Het goede nieuws uit het statistisch verslag is dat de verwerking van dossiers een echte boost heeft gekregen, en dit onder meer dankzij de technologische vooruitgang (elektronisch dossierbeheer) die er geboekt is. En deze ontwikkeling staat nog maar in haar kinderschoenen. Dit is erg belangrijk voor de slachtoffers van beroepsziekten, die op die manier sneller informatie krijgen over de beslissing van hun dossier. De cijfers bevestigen bovendien dat de inschrijving van tendinitis op de lijst van beroepsziekten voldoet aan de verwachtingen. Daarnaast springt ook het success van de preventive-opdracht rond rugpijn in het oog. We moeten onze inspanningen op dit vlak blijven verder zetten en nagaan of er mogelijkheden zijn om gelijkaardige acties te ondernemen naar andere arbeidsgerelateeerde ziekten toe. Ik denk hierbij in het bijzonder aan burn-out. "

Zowel het jaarverslag als het statistisch verslag 2012 bevinden zich op de website www.fbz.fgov.be in de rubriek documenten (bij publicaties en statistieken).