10 jan 2014 12:51

Nieuwe reeks pensioenhervormingen voor zelfstandigen goedgekeurd

Vandaag heeft de Ministerraad in eerste lezing drie ontwerpen goedgekeurd van Sabine Laruelle, met het oog op de verbetering van het pensioen van de zelfstandigen: de hervorming van het overlevingspensioen, de inaanmerkingneming van alle gepresteerde kwartalen in de pensioenberekening en de inaanmerkingneming van het principe van eenheid van loopbaan in het pensioenstelsel van de zelfstandigen.

1. De hervorming van het overlevingspensioen
Studies hebben aangetoond dat het overlevingspensioen, zoals het momenteel bestaat, een rem kan zijn voor de voortzetting van een beroepsloopbaan. De combinatie van het overlevingspensioen met de geplafonneerde toegelaten beroepsinkomsten, kan weduwen en weduwnaars immers ofwel ertoe brengen geen beroepsactiviteit meer uit te oefenen, ofwel deze te verminderen zodat zij het overlevingspensioen kunnen genieten. Sabine Laruelle wil de personen die nog op beroepsactieve leeftijd zijn, toelaten hun activiteit voort te zetten en dus pensioenrechten op te bouwen.


Het ontwerp dat vandaag in eerste lezing werd aanvaard, zal vanaf 1 januari 2015, zonder terugwerkende kracht, het volgende invoeren:


- De instelling van een overgangsuitkering (bedrag gelijk aan het overlevingspensioen) van 12 maanden (zonder kinderen ten laste) of van 24 maanden (met kinderen ten laste) voor de personen die geen overlevingspensioen zouden genieten. Tijdens deze periode zal er geen plafond meer bestaan op de beroepsinkomsten. Het overlevingspensioen zal worden toegekend op de wettelijke pensioenleeftijd of de wettelijke leeftijd voor het vervroegd pensioen, als er intussen niet werd hertrouwd.


- Het principe van het overlevingspensioen toegekend onder een leeftijdsvoorwaarde (minimaal 45 jaar nu, minimaal 55 jaar na 2025) met een beperking van de beroepsinkomsten.


2. Alle gepresteerde kwartalen tellen mee in de pensioenberekening
In het huidige systeem stopt de pensioenberekening automatisch op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de pensionering. Met andere woorden, voor de zelfstandigen die blijven werken na 31 december, wordt geen rekening gehouden met deze extra gepresteerde kwartalen in hun pensioenberekening. Enkel het stelsel van de zelfstandigen maakte nog gebruik van een dergelijke berekeningswijze. Het ontwerp dat vandaag werd goedgekeurd, neemt bij de pensioenberekening de kwartalen in aanmerking van het jaar waarin het pensioen ingaat.

 

3. Versoepeling van het beginsel eenheid van loopbaan: meer dan 45 loonbaanjaren tellen mee voor pensioen
Het wetsontwerp dat deze ochtend werd aanvaard, past het principe aan van de eenheid van loopbaan: men zal niet meer tellen in kalenderjaren, maar in voltijdse dagequivalenten. (1 kwartaal = 78 dagen, 1 jaar = 312 dagen, 1 volledige loopbaan = 14.040 dagen).
Deze hervorming is belangrijk voor al wie van statuut is veranderd in de loop van hun beroepsloopbaan (gemengde loopbaan). Dit ontwerp zal voor de betrokken personen immers alle gepresteerde dagen werkelijk in aanmerking nemen bij de berekening van hun toekomstige pensioen. Als men weet dat op het moment van de pensionering 6 zelfstandigen op 7 een gemengde loopbaan hebben gekend, beseft men het belang om elke gepresteerde dag in aanmerking te kunnen nemen.

 

Voor Sabine Laruelle, “gaat het opnieuw om een kwestie van respect. In een staat die zich resoluut modern wil noemen, is het belangrijk dat de situaties van iedereen in aanmerking kunnen worden genomen bij de berekening van hun toekomstige pensioen.”

 

Deze drie nieuwe ontwerpen zullen worden voorgelegd aan de Raad van State en zullen daarna opnieuw worden voorgelegd aan de Ministerraad.