19 jul 2013 15:28

PersberichtTwee maatregelen die de vrije beroepen erkennen in hun eigenheid

Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen, is blij dat de Ministerraad van 19 juli 2013 de beperking van de burgerlijke aansprakelijkheid toekent aan de notarissen wanneer zij hun beroep in vennootschapsvorm uitoefenen en dat de Ministerraad de vrije beroepen erkent als specifiek ten aanzien van marktpraktijken.

 

1. De uitoefening in vennootschapsvorm met beperkte burgerlijke aansprakelijkheid zal binnenkort mogelijk worden gemaakt voor de notarissen


Momenteel kan een notaris zijn beroep uitoefenen in een vennootschap, maar zijn persoonlijke aansprakelijkheid is niet beperkt in geval van een geschil. Het voorontwerp van wet van minister Laruelle stelt dat, om de beperkte aansprakelijkheid te kunnen genieten, de professionele vennootschap van notarissen onderworpen zal worden aan de volgende voorwaarden:


- de onderneming moet de vorm hebben van een coöperatieve of een BVBA,
- alle aandelen moeten in het bezit zijn van een notaris
- alle zaakvoerders moeten notaris zijn,
- het enige doel van de vennootschap is de uitoefening van het beroep van notaris.


In het voorontwerp van wet is ook een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor rechtspersonen voorzien met een minimumdekking van 5 miljoen euro. Voor de natuurlijke personen zal het bedrag van de minimumdekking opgetrokken worden van 2,5 miljoen euro naar 5 miljoen euro. Deze verzekering heeft tot doel de cliënten een optimale bescherming te garanderen.


Voor Sabine Laruelle :

 

“Naar het voorbeeld van de architecten, de beoefenaars van de cijferberoepen, de vastgoedmakelaars, de landmeters-experten en zeer binnenkort de dierenartsen, hebben we nu, in eerste lezing, de beperkte aansprakelijkheid verkregen voor notarissen die het beroep in vennootschapsvorm uitoefenen. Deze maatregel, waar de sector al jaren op zit te wachten, heeft mogelijk betrekking op de 1.498 notarissen, van wie 70 % het beroep in vennootschapsvorm uitoefent”.

 

Deze maatregel past in het kader van het regeerakkoord en meer in het bijzonder in het KMO-plan van de minister. Ter herinnering, het KMO-plan voorziet het nemen van maatregelen om de zelfstandigen beter te beschermen en het ondernemerschap aan te moedigen.

 

2. Voortaan worden de vrije beroepen als specifiek beschouwd ten aanzien van marktpraktijken

 

Minister Laruelle is blij met het akkoord dat werd bereikt over het voorontwerp dat boek XIV in het Wetboek van economisch recht  introduceert. Dit legt specifieke bepalingen vast betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming voor de beoefenaars van een vrij beroep.

 

Voor de minister:

 

“De goedkeuring van een specifieke tekst respecteert de eigenheid inherent aan de vrije beroepen”.

 

Voor de eerste keer definieert dit voorontwerp een vrij beroep op een positieve manier:  elke persoon die op intellectueel onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid een beroepsactiviteit uitoefent,in hoofdzaak intellectuele prestaties levert, voorafgaand de vereiste opleiding heeft gevolgd, tot permanente vorming is gehouden, onderworpen is aan een bij of krachtens de wet opgericht tuchtorgaan en geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel. 

 

Hierdoor zullen een bepaald aantal bepalingen in de wet op de marktpraktijken definitief niet van toepassing zijn op de beoefenaars van een vrij beroep, omdat ze niet relevant zijn (uitverkoop of solden,  openbare verkoop, geregistreerde benamingen...).

 

Dankzij deze tekst zal de wet “vrije beroepen”, voor een apotheker bijvoorbeeld, van toepassing zijn op de verkoop van zijn geneesmiddelen, maar op de verkoop van zonnebrandcrème zullen de wettelijke bepalingen op de marktpraktijken van toepassing zijn.