26 okt 2012 11:59

Tendinitis is toegevoegd aan de lijst van de beroepsziekten

Op initiatief van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, is tendinitis van de bovenste ledematen toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ).

Op initiatief van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, is tendinitis van de bovenste ledematen toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ).

Deze beslissing staat in een Koninklijk besluit dat gisteren in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Dankzij deze nieuwe regeling kunnen alle werknemers uit de privésector (evenals zij die werken bij een gemeentelijke of provinciale instelling), die het slachtoffer zijn van tendinitis aan de schouder, elleboog of pols en waarbij deze ziekte veroorzaakt is door hun werk, een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het FBZ en dit zonder dat ze zelf nog moeten bewijzen dat hun aandoening het gevolg is van hun werkomstandigheden. Dit vereenvoudigt en verkort uiteraard aanzienlijk de erkenningsprocedure van deze ziekte en de schadevergoeding die ermee samen hangt.

Ter herinnering: Tendinitis is een ontsteking van de pees als gevolg van repetitieve handelingen of krachtige en/of slechte lichaamshoudingen.

In 2011, vergoedde het FBZ 363 slachtoffers van tendinitis, en dit via zijn open systeem (waarbij het slachtoffer zelf moeten aantonen dat zijn ziekte veroorzaakt is door zijn werk). Dit aantal ligt ruimschoots onder de verwachtingen op basis van Europese statistieken. Die cijfers geven immers aan dat we in België 1000 gevallen per jaar zouden kunnen verwachten.

De beroepsgroepen die het vaakst getroffen worden door tendinitis zijn bouwvakkers, metselaars, tegelzetters, zetters van etiketten, verpakkers, schoonmaakpersoneel en het personeel van de supermarkten (kassiers). Op basis van de meest recente gegevens van het FBZ zijn er net zoveel vrouwen als mannen slachtoffer van deze aandoening.

Philippe Courard: «Beroepsziekten evolueren mee met de tijd en de arbeidsomstandigheden. Daarom moeten we de lijst van beroepsziekten blijven aanpassen en dit met een voortdurende aandacht voor het vereenvoudigen van te volgen procedures voor de werknemers die het slachtoffer van een beroepsziekte zijn geworden, maar ook voor het correct en zo snel mogelijk vergoeden van deze slachtoffers. Het erkennen van tendinitis als een beroepsziekte zal honderden slachtoffers toelaten om gemakkelijker erkend te worden en zich te verzorgen zoals het hoort, zodat ze uiteindelijk - in de mate van het mogelijke - hun baan kunnen hernemen en dit alles liefst zo snel mogelijk.»

Voor het Fonds voor de beroepsziekten is het van essentieel belang dat men een correcte diagnose maakt als men bij het vaststellen van een tendinitis denkt aan een beroepsziekte. Zo kan men immers zo snel mogelijk een preventiesysteem op de werkvloer op poten stellen (ergonomische maatregelen, aanpassingen van de arbeidspost, interne herscholingen…). Dit soort preventieve maatregelen laat niet alleen toe dat de werknemer zijn werk kan behouden – wat uiteraard van kapitaal belang is – maar laat hem ook toe zijn baan uit te voeren in beter aangepaste omstandigheden.

De inschrijving van tendinitis op de lijst van beroepsziekten van het FBZ zal ook het vergoeden van eventuele slachtoffers vereenvoudigen. Het merendeel van de slachtoffers (80%) zijn tijdelijk arbeidsongeschikt en worden enkele maanden van hun werk ‘verwijderd’. Dit stelt hen in staat om te genezen en tegelijkertijd te vermijden dat ze hun baan zouden verliezen. Het is dus van groot belang om zo snel mogelijk een arts te raadplegen indien men fysieke problemen zou vaststellen.

Alle praktische informatie hoe een aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen, als ook informatie bestemd voor de artsen, kan men vinden op de website van het FBZ: www.fbz.fgov.be.