07 jun 2013 15:25

Wettelijke erkenning van de diergeneeskundige rechtspersoon (vennootschap van dierenartsen)

Op voorstel van Sabine Laruelle, minister van Zelfstandigen, heeft de ministerraad op vrijdag 7 juni in eerste lezing de wettelijke erkenning van de diergeneeskundige rechtspersoon goedgekeurd.

Na overleg met de veterinaire sector zal minister Laruelle binnenkort vennootschappen van dierenartsen met rechtspersoonlijkheid in staat stellen zich in te schrijven bij de Orde der Dierenartsen. Daardoor zullen zij als vennootschap kunnen worden erkend bij de FOD Volksgezondheid. Momenteel beschikken enkel dierenartsen als natuurlijk persoon over deze mogelijkheden.

Dankzij deze erkenning zal voortaan ook een vennootschap van dierenartsen overeenkomsten met veehouders kunnen afsluiten waar momenteel enkel een dierenarts als natuurlijk persoon dat kan. In het kader van deze contracten zullen alle dierenartsen binnen dezelfde veterinaire vennootschap over dezelfde rechten en plichten beschikken.

Sabine Laruelle : “Deze wettelijke erkenning van veterinaire vennootschappen vereenvoudigt de medische en administratieve opvolging van gereglementeerde dierenziektes door dierenartsen. Zowel de dierenartsen als de veesector waren vragende partij.”

De voorwaarden om zich als diergeneeskundige rechtspersoon te kunnen vestigen én om over een nummer bij de Orde der Dierenartsen te kunnen beschikken, zijn de volgende:

  1. Alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité zijn natuurlijke personen die gemachtigd zijn om het beroep van dierenarts uit te oefenen en zijn ingeschreven bij de Orde der Dierenartsen
  2. Doel en activiteit moeten beperkt zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van dierenarts en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn
  3. Indien zij is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen, moeten haar aandelen op naam zijn
  4. Het geheel van de aandelen alsook van de stemrechten moeten rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van dierenartsen die hun beroep uitoefenen als diergeneeskundige rechtspersoon. Niettemin kunnen 33% van de aandelen in handen zijn van vennootschappen van dierenartsen en/of van andere dierenartsen en/of van diergeneeskundige rechtspersonen.
  5. De diergeneeskundige rechtspersoon mag geen deelnemingen in andere vennootschappen en/of rechtspersonen bezitten waarvan het maatschappelijke doel en activiteiten niet verenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep als dierenarts
  6. Indien de rechtspersoon niet langer beantwoordt aan de gevraagde criteria om bij de Orde der Dierenartsen ingeschreven te staan, beschikt zij over een termijn van 6 maanden om zich opnieuw in orde te stellen conform de voorwaarden. Deze termijn kan verlengd worden door de bevoegde regionale raad.