19 apr 2013 15:38

Beperkte beroepsaansprakelijkheid biedt landmeters-experten en hun klanten meer bescherming

Dankzij Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, mogen ook rechtspersonen voortaan het beroep van landmeter-expert uitoefenen met een beperkte burgerlijke beroepsaansprakelijkheid tot gevolg. De ministerraad keurde het wetsontwerp vandaag, 19 april 2013, goed.

Sabine Laruelle:

“Het uitoefenen van een zelfstandige activiteit als natuurlijk persoon brengt financiële risico’s met zich mee. Zowel voor de zelfstandige als voor zijn familie. Tot op vandaag konden landmeters-experten hun beroep slechts in beperkte mate uitoefenen in vennootschapsvorm als gedelegeerd bestuurder of zaakvoerder en dit met de volledige aansprakelijkheid verbonden met hun beroep.

Van zodra het parlement het wetsontwerp heeft gestemd zal de persoonlijke aansprakelijkheid van de landmeter-expert beperkt kunnen worden. Daarenboven zal de uitoefening van het beroep in vennootschapsvorm de overdracht van het klantenbestand vergemakkelijken bij het einde van de loopbaan.

Dankzij dit wetsontwerp zal het privévermogen van de landmeter-expert en zijn familie beter beschermd worden tegen risico’s eigen aan het ondernemen. Het een nieuwe stap binnen de professionalisering van hun beroep.”

Doelstelling van deze maatregel is zowel de bescherming te garanderen van het privévermogen van de beroepsbeoefenaar, als een betere bescherming te bieden van personen bij een professionele fout via een transparante structuur (oprichtingsvoorwaarde, publicatie van de jaarrekeningen) en een verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

De voorwaarden om als rechtspersoon het beroep te mogen uitoefenen zijn de volgende:

  1. alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon  zijn natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van landmeter-expert uit te oefenen;
  2. zijn doel en activiteiten moeten beperkt zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de  uitoefening van het beroep van landmeter-expert en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn;
  3. indien hij is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen, moeten haar aandelen op naam zijn;
  4. ten minste 60%  van de aandelen alsook van de stemrechten, moeten in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd werden het beroep van landmeter-expert uit te oefenen; alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen, die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen en gemeld zijn bij de Federale Raad van landmeters-experten;
  5. de rechtspersoon mag alleen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen wanneer het maatschappelijk doel  en de activiteiten van deze vennootschappen niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep van landmeter-expert;
  6. de rechtspersoon is ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep van landmeter-expert.

 

Na de architecten in 2006 en de cijferberoepen in 2010, kunnen binnenkort ook de landmeters-experten genieten van de beperkte beroepsaansprakelijkheid wanneer zij een vennootschap stichten.

Deze maatregel kadert in het regeerakkoord en het KMO-plan van minister Laruelle dat voorziet in het nemen van maatregelen om zelfstandigen beter te beschermen en om het zelfstandig ondernemerschap aan te moedigen.