06 jun 2014 11:20

Een gids voor werkgevers om een betere combinatie tussen werk en vaderschap te bevorderen

Nu zondag 8 juni, worden de vaders in de bloemetjes gezet. Het onder de aandacht brengen van de band vader-kind is een speciaal moment voor vele gezinnen. Het is ook een symbolische gelegenheid voor de staatssecretaris voor Gezinnen, Philippe COURARD om het belang te onderstrepen van de opname van het ouderschap door vaders in het bedrijfsleven via de publicatie van een praktijkgids getiteld "Werk en vaderschap: Hoe en waarom tot meer evenwicht komen? " Volledig nieuw in België en de vrucht van een lang denkproces  tussen vele partners, is dit instrument vooral bedoeld voor werkgevers.

Vaderschapsverlof, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof in al haar vormen, verlof om zorg te dragen voor een ernstig ziek familielid... De afgelopen twintig jaar werden er door de federale regering diverse maatregelen genomen om tot een betere combinatie werk en privéleven te komen.

Ondanks deze vooruitgang, blijven enkele cijfers opmerkelijk. Ten eerste worden 75% van de maatregelen voor een betere combinatie opgenomen door vrouwen. Nochtans wenst 75% van de mannen meer betrokken te worden bij het ​​gezinsleven. Zelfs al zouden loonverschillen één van de redenen zijn voor dit fenomeen, ze verklaren niet alles. Inderdaad, vele mannelijke werknemers durven niet eens de stap te zetten, geremd door stereotypen die nog te vaak gebaseerd zijn op het beeld van de moeder-verzorgster en man die in het levensonderhoud moet voorzien.

Bovendien, 3 van de 10 werknemers geven aan gestresseerd te zijn op het werk. De redenen hiervoor: de intensivering van het werk, de druk van sociale relaties, maar ook de moeilijkheden bij het combineren van werk- en privéleven. Het spreekt vanzelf dat stress slecht is voor zowel de werknemer, de werkgever als de samenleving in haar geheel.

Zodoende heeft beroepsomgeving een belangrijke rol te spelen voor de vaders die zich willen engageren ten dienste van hun kinderen. Deze evolutie vereist een luisteren naar de vader achter de werknemer en het scheppen van voorwaarden om deze twee levenssferen beter met elkaar te verzoenen. "Werk en vaderschap: Hoe en waarom tot meer evenwicht komen?" streeft ernaar werkgevers te ondersteunen bij deze positieve en inclusieve aanpak, door het presenteren van goede voorbeelden en een overzicht van initiatieven en wettelijke bepalingen ter beschikking te stellen.

Philippe COURARD: “Verschillende bedrijven hebben reeds het belang begrepen van de tijdsbesteding in het leven van hun werknemers. Deze gids maakt deel uit van een dynamisch proces van advies en informatie - zeker geen verplichting - om het reflectieproces te stimuleren en actiepistes aan te bieden aan de werkgevers. En als vandaag de gids mannelijk aandoet, is dat om de aandacht te vestigen op de drempels die vaders ervaren in een poging tot meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen te komen Ik ben ervan overtuigd dat we, door steeds weer te herhalen , door nieuwe patronen te tonen, andere mogelijkheden aan te reiken, andere visies aan te brengen we de geesten kunnen beïnvloeden om tot een meer egalitaire samenleving te komen waarin elkeen op een evenwichtige manier zijn of haar plaats heeft."

Geïnitieerd en gerealiseerd door de staatssecretaris voor Gezinnen, telt deze brochure vijftig pagina's die het resultaat zijn van een samenwerking met het kabinet van de minister van Werk Monica De Coninck, de FOD Werkgelegenheid, RVA, de VBO, UCM, Business and Society, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het platform ondernemers VKW, Gezinsbond, La Ligue de familles en de vakbonden.

Op vraag beschikbaar op het kabinet van de staatssecretaris (02/238.28.11), is de brochure eveneens te downloaden via de website www.courard.belgium.be en de websites van haar partners.