14 jun 2013 16:43

Twee belangrijke stappen vooruit op vlak van arbeidsongevallen

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico’s, heeft de Ministerraad in het kader van het voorontwerp van de wet houdende diverse niet dringende bepalingen,  belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van arbeidsongevallen. 
1. Uitbreiding van het concept van arbeidsongevallen bij wraakdaden, ook in de privé sector

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico’s, heeft de Ministerraad in het kader van het voorontwerp van de wet houdende diverse niet dringende bepalingen,  belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van arbeidsongevallen. 

1. Uitbreiding van het concept van arbeidsongevallen bij wraakdaden, ook in de privé sector


Het wetsontwerp voorziet in een uitbreiding van het concept van arbeidsongeval bij wraakdaden, om een discriminatie met de publieke sector te voorkomen.
Het gaat om een erkenning van een arbeidsongeval bij alle gewelddaden, gepleegd als vergelding ten opzichte van werknemers buiten de uitoefening van hun functie, maar vanwege hun functie. De erkenning bestond reeds voor een groot deel bij de publieke sector, maar niet in de privé sector: het gaat over het herstellen van het evenwicht tussen de twee regimes.

We kunnen hierbij als voorbeeld geven een fysieke aanval tegen een medewerker van de bank die een lening aan een klant weigert, een human resources directeur die een werknemer ontslaat, een bankdirecteur die men de sleutels en codes van kluizen wil onteigenen. Al deze gewelddaden kunnen nu worden erkend als arbeidsongevallen, op dezelfde manier als al het geweld tegen politieagenten, sociale inspecteurs, de gemeentelijke ambtenaren of leraren buiten hun werkplaats en werktijden, maar als gevolg van een handeling of een beslissing die hij nam als onderdeel van zijn werk.

"Het gaat hier over het komaf maken van een discriminatie tussen publieke en private sector, zegt Philippe COURARD. Een noodzakelijke maatregel, ingegeven door de actualiteit, omdat we helaas moeten toegeven dat geweld in sommige sectoren regelmatig opduikt. Denk aan de transportsector of de banken waarin werknemers slachtoffers van irrationeel geweld kunnen zijn. Het is daarom dringend nodig om alle slachtoffers een billijke vergoeding te geven waarop zij recht hebben. "

2. Het Fonds voor Arbeidsongevallen kan naar de Arbeidsrechtbank gaan
Het aantal weigeringen tot uitkeringen van de privéverzekeraars van de slachtoffers van arbeidsongevallen stijgt jaarlijks in ons land. Meer dan 10% van de gevallen hebben een weigering gehad tot arbeidsongeval in 2012, terwijl dit slechts 2,2% in 1985 was.

Geconfronteerd met deze zorgwekkende vaststelling en vooral om de rechten van slachtoffers te beschermen en discriminatie tegen te gaan vroeg de Philippe COURARD aan het Fonds voor arbeidsongevallen om alle mogelijkheden te bestuderen om dit fenomeen ongedaan te maken. Het beheerscomité van het Fonds Arbeidsongevallen maakte een unaniem advies in reactie op dit verzoek en stelt voor om de capaciteit van het Fonds aanzienlijk te verhogen in geval van geweigerde uitkering van de verzekeraars die onterecht toegekend wordt.

Concreet wordt voorgesteld dat in geval van bevestiging van een weigering van de verzekeringsmaatschappij die het FAO onterecht vindt, het FAO rechtstreeks naar de arbeidsrechtbank kan gaan. Een Recht dat de FAO tot nu toe niet had en wat impliceerde dat enkel het slachtoffer bij een geschil naar de rechtbank kan gaan.

Philippe COURARD is verheugd met het voorstel van het beheerscomité en hij diende op de Ministerraad een wetsontwerp in om de Wet op de Arbeidsongevallen aan te passen.

Philippe COURARD: "Als de neerwaartse trend van de ongevallen per jaar in ons land wordt bevestigd - wat we enkel maar kunnen toejuichen – maar het feit dat er steeds vaker weigeringen zijn om slachtoffers van arbeidsongevallen te compenseren is erg verontrustend: te veel slachtoffers zien een correcte uitkering voor hun schade geweigerd, en dat om ingewikkelde en duistere redenen. Het werd tijd om hiervoor een oplossing te vinden. Dankzij deze wijziging, kan het fonds - als het slachtoffer zich er niet tegen verzet - gevallen van onterechte afwijzing van arbeidsongevallen voor de rechtbank betwisten, waardoor het slachtoffer van deze taak ontlast wordt, of op zijn minst een ondersteuning krijgt. "
Volgens cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen, hebben zich 170.203 ongevallen voorgedaan in 2011. In vijf jaar, is de frequentie van arbeidsongevallen met 13% in ons land gedaald.