22 jun 2012 18:38

Herziening van de wet van 1987 betreffende de uitkeringen voor Personen met een handicap: lancering van een groot overleg met de gehandicaptensector

De laatste hervorming van het systeem van de uitkeringen voor personen met een handicap dateert uit 1987 en had als doel om het systeem eerlijker, eenvoudiger en efficiënter te maken.
25 jaar later, is de conclusie unaniem: ondanks de vele aanpassingen doorheen de jaren is de regelgeving voor de uitkeringen van personen met een handicap voorbijgestreefd. Daarenboven is ze erg ingewikkeld en zwaar waardoor ze niet meer voldoet aan de basisbehoeften waarmee personen met een handicap vandaag geconfronteerd worden. Bovendien leidt het soms tot ongelijke behandeling.
Om aan deze problemen tegemoet te komen heeft de staatssecretaris voor Personen met een handicap, Philippe Courard, conform het regeerakkoord beslist om de regelgeving bij te sturen.

In een eerste fase wordt een diepgaande reflectie georganiseerd van het hele systeem van uitkeringen voor personen met een handicap. Daarin staat één vraag centraal: “een systeem voor personen met een handicap voor wie, waarom en hoe?”

Daarbij komen vragen aan bod als :

Hoe het systeem van de uitkeringen voor personen met een handicap te verbeteren, zodat het
- de zelfstandigheid en de sociale en economische participatie van deze mensen bevordert?
- een adequate dekking verzekert van de extra kosten die een handicap met zich meebrengen?
- deel uit maakt van een gecoördineerde reeks sociale maatregelen (betere coördinatie van alle openbare tussenkomsten)?
- zorgt voor eenvoudige en transparante procedures ?

De staatssecretaris lanceert een brede consultatie met verschillende actoren uit de gehandicaptensector, waaronder :

- De verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen, en de adviesorganen

- De professionals (de administraties, de mutualiteiten, de vakbonden, de handicontacten, de opvangcentra, de ziekenhuizen, de beschutte werkplaatsen,…)

- Lokale beleidsvoerders (burgemeesters, OCMW-voorzitters, …)

- De arbeidsauditoraten, …

Philippe Courard zal daarom binnenkort, een brief en een werkdocument sturen aan de hele sector. Hij vraagt aan alle actoren om per mail of per post te reageren voor ten laatste 30 september 2012.

"Alle reflecties en mogelijke oplossingen zijn welkom en zullen met de nodige aandacht geanalyseerd worden," benadrukt Philippe Courard. "Ik zou graag zo veel mogelijk mensen vanuit het werkveld horen die dagelijks de realiteit van deze wet aan de lijve ondervinden. Mijn doel is om eind 2012 een eerste ontwerp van wijziging van de wet van 87 voor te bereiden."

In 2011 genoten in ons land 314.701 personen van een uitkering voor personen met een handicap. Een aantal dat blijft toenemen.