23 mei 2003 17:00

Ministerraad van 23 mei 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 mei 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 mei 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen, namelijk: Gezien de situatie betreffende de besmetting van vogelpest van Belgische pluimveehouderijen, verhoopt men dat indien de evolutie gunstig verloopt, de beperkingen op de uitvoer geheven mogen worden in heel het land, uitgezonderd de provincies Antwerpen en Limburg. Dit reeds midden volgende week. Het laatste geval van vogelpest gaat terug tot 24 april ll. Als er zich geen nieuw geval voordoet vóór het einde van volgende week zal een kalender worden opgesteld om de gesloten firma?s terug op te starten. In totaal werden 110 dossiers ingediend en 35 ter betaling overgemaakt. Een globale schatting van de vergoedingen voor het geheel van de dossiers bedraagt 5.2 miljoen Euro. Daar komen nog operationele onkosten bij voor een bedrag van 19.1 miljoen Euro. Het geheel blijft toch binnen de begrotingsvoorspellingen De Ministerraad heeft nota genomen van een status questionis van de overstromingen van 29 december 2002 tot 4 januari 2003. Op de 1453 ingediende dossiers, werden 169 beslissingen genotificeerd. De Ministerraad heeft geoordeeld dat de dossiers niet snel genoeg werden behandeld en heeft dat meegedeeld aan de gouverneurs van betrokken provincies. Als er geen versnelling kwam in de behandeling van de dossiers zullen de terbeschikkinggestelde diensten, teruggetrokken worden. De Ministerraad heeft ook volgende punten goedgekeurd: - het voorstel van de sociale partners voor de slapende wachten van de ziekenhuisgeneesheren in de berekening van de arbeidsduur te neutraliseren (persbericht 3); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende besteding van de bedragen gestort bij het Terugvorderingfonds van de sociale Maribel (persbericht 4); - een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de wet houdende oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister en oprichting van erkende ondernemingsloketten (persbericht 5); - de toelating aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor de prefinanciering van de operationele kosten voor de vernietiging/verwerking van besmette loten aardappelen (persbericht 13); - de Belgische bijdrage aan de stabiliseringsmacht voor Ituri (noordoosten van Kongo) (persbericht 14); - de vierde lijst van nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden (persbericht 16) - hulpverlening in het kader van B-FAST, ingevolge de aardbeving in Algerije en in antwoord op het Algerijnse verzoek (persbericht varia).