15 okt 2013 10:41

Modernisering van de organisatie van de HRZKMO, het vertegenwoordigingsorgaan van de zelfstandigen en de KMO’s

Sabine Laruelle, minister van KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, is verheugd dat de Ministerraad vandaag haar voorontwerp van wet heeft goedgekeurd betreffende de modernisering van de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de KMO’s via de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, de HRZKMO.

Ter herinnering, de KMO’s en de Zelfstandigen worden sinds 1949 vertegenwoordigd in een instelling van openbaar nut, de HRZKMO.  Dit adviesorgaan heeft rechtspersoonlijkheid,  eigen middelen en een zekere autonomie om zijn onafhankelijkheid te waarborgen.

 

De HRZKMO heeft in het verleden adviezen gegeven, bijvoorbeeld bij het wetsontwerp betreffende het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen of bij ontwerpen die voorzien in een wijziging aangaande de toegang tot het beroep.

 

Voor Sabine Laruelle : “Deze Raad is belangrijk voor een goede vertegenwoordiging van de belangen van de Zelfstandigen en de KMO’s in de politieke besluitvorming, zoals de Nationale Arbeidsraad in de vertegenwoordiging van de belangen van de loontrekkenden voorziet. Momenteel zijn er ongeveer 170 erkende federaties. Deze deelname van de Zelfstandigen en de KMO’s aan het politiek besluitvormingsproces beantwoordt volledig aan het “Think Small First”-principe van de “Small Business Act” van de Europese Unie”.

 

Het voorontwerp van mevrouw de minister Laruelle heeft tot doel de wetgeving betreffende de organisatie van de Middenstand te moderniseren. Er worden ook belangrijke inhoudelijke wijzigingen aangebracht:

 

•         de criteria waaraan beroepsfederaties en interprofessionele federaties moeten voldoen om erkend te kunnen worden, worden beter beschreven, met name over het feit dat de meerderheid van de leden van een federatie moet bestaan uit zelfstandigen en KMO’s.
•         het statuut van erkende federatie wordt beschermd,
•         het minimumaantal leden voor de interprofessionele federaties van de vrije beroepen, om erkend te kunnen worden, wordt gebracht op 1000 (vroeger 500), gelet op de toename van dit type beroepen,
•   de Ordes en Instituten kunnen voortaan worden gehoord en geraadpleegd door de Hoge Raad.


Deze bepalingen zullen vanaf 2016 in werking treden bij de aanvang van de hernieuwingsprocedure van de HRZKMO.