23 apr 2012 16:25

« Welke toekomst voor uw sociale bijdragen ? » Nationale enquête voor zelfstandigen

Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw deelt u graag mee dat vandaag, maandag 23 april, een nationale enquête gelanceerd wordt die polst naar de mening van meer dan 700.000 zelfstandigen met betrekking tot de toekomst van hun sociale bijdragen.

Ter herinnering, tijdens de vorige legislatuur had Sabine Laruelle een akkoord bereikt in de Ministerraad over de hervorming van de berekeningswijze van de sociale bijdragen van de zelfstandigen. In een regering van lopende zaken had dit project toen geen kans op slagen.

Als belangrijkste pleitbezorger van deze verbetering en vereenvoudiging ten voordele van de zelfstandigen, heeft minister Laruelle, in overeenstemming met het regeringsakkoord, in februari een Monitoringcomité opgericht. Dit comité zal via analyse van de verschillende pistes de weg naar een eenvoudiger en transparanter systeem dat beter beantwoordt aan de economische realiteit van zelfstandigen moeten aanwijzen.

Het Monitoringcomité – gelanceerd door het kabinet van minister Laruelle- is samengesteld uit vertegenwoordigers van Unizo, (de Unie van Zelfstandige Ondernemers), van UCM ( Union des Classes Moyennes) , van SNI / NSZ (Syndicat Neutre pour Indépendants / (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), VSVZ (Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen), de organisaties van de cijferberoepen en het RSVZ (Rijksinstituut voor Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen) en de FOD Sociale Zekerheid.

Om te kunnen beschikken over een precieze, wetenschappelijke en actuele evaluatie van de verwachtingen en de behoeftes van de zelfstandigen en om op die manier de validiteit van de pistes te kunnen garanderen die op tafel liggen, heeft het Comité het VSVZ de opdracht gegeven een nationale enquête te organiseren naar de zelfstandigen rond hun sociale bijdragen.

De belangrijkste principes van deze enquête zijn:

 De enquête wordt gestuurd naar meer dan 700.000 zelfstandigen via het vervalbericht van hun sociale bijdragen voor het tweede trimester van 2012 dat in de komende dagen zal worden verstuurd door hun sociaal verzekeringsfonds, of via andere berichten aan zelfstandigen (bijv. via nieuwsbrieven).

 Deze enquête bestaat uit een online vragenlijst opgesteld in samenwerking met een adviesbureau dat gespecialiseerd is in gelijkaardige opiniepeilingen rond sociale zekerheid.

 Deze enquête gaat van start vanaf 23 april tot 7 juli om uiterlijk in augustus over een volledige analyse van de resultaten te kunnen beschikken.

Sabine Laruelle: “Het is belangrijk dat elke zelfstandige de tijd neemt om de vragenlijst aandachtig in te vullen. Het werk van het Comité werpt enkel vruchten af wanneer zij heel precies de verwachtingen van de zelfstandigen kennen. Ten dienste staan van een sector betekent in de eerste plaats naar hen luisteren.”

Koen Mortier (VSVZ): “De enquête vertrekt vanuit de grootste openheid voor elk systeem. Naar iedere zelfstandige met een luisterend oor voor wat voor hem essentieel is: eenvoud, transparantie, begrijpbaarheid en met aandacht voor de financiële situatie van de zelfstandigen. Het belang van de respons op de enquête is dan ook groot: pas met een duidelijk beeld van de verwachtingen van de zelfstandigen, kunnen de belangrijkste stappen in dit dossier worden genomen.”

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Het is goed dat de berekeningswijze van de sociale bijdragen onder de loep wordt genomen. De pistes die nu op tafel liggen, gaan meer uit van de economische realiteit en dat is positief want ze zullen ervoor zorgen dat minder zelfstandigen in de problemen terecht komen.”

Unizo-voorzitter Karel Van Eetvelt: “Ik vind het een goed idee dat zelfstandigen hun mening over o.a. de berekeningswijze van de sociale bijdragen kunnen meegeven. Het is even belangrijk dat de sociale zekerheid van de zelfstandigen op een duurzame manier wordt aangepakt.”

UCM, Christophe Wambersie: " Het sociaal statuut is er om de zelfstandige te beschermen en te helpen. De regels ervan mogen geen economische of administratieve belemmering vormen. Een verbetering dringt zich dus op. De gehouden enquête laat de zelfstandigen zelf de formule kiezen die hen het best past. UCM nodigt hen uit eraan deel te nemen. De inzet is zeer zeker enkele minuten waard."